I henhold til NVEs bestemmelser kan ikke områdekonsesjonærene tillate idriftsettelse av produksjonsanlegg (nye, eller ved endringer av eksisterende anlegg) tilknyttet deres nett før de har kontrollert at data for produksjonsanlegget er rapportert til, og godkjent av, systemansvarlig - ref. energilovforskriften § 6-1 tredje ledd (tidligere fos § 14a tredje ledd).

Rapportering av anleggsdata for produksjonsanlegg skal skje i Fosweb.

Det er tilrettelagt for at områdekonsesjonær skal kunne se og kontrollere
produksjonsanlegg i distribusjonsnettet for eget område i Fosweb. Dette innebærer også at områdekonsesjonær vil kunne se detaljdata og dokumentasjon knyttet til aktuelle anlegg. Det er systemansvarlig som har ansvaret for å kontrollere og godkjenne anleggsdata.

Den nye funksjonaliteten i Fosweb synliggjør for områdekonsesjonæren hvorvidt anleggsdata for et produksjonsanlegg er godkjent av systemansvarlig og om anlegget er klart for kontroll hos områdekonsesjonær. Se også egen veileder i listen nedenfor.

 

Områdekonsesjonær bes om å informere aktuelle produksjonseiere om energilovforskriften § 6-1 annet og tredje ledd - inkludert informasjon om rapportering i Fosweb (og ev. opprettelse av bruker), rapporteringsplikten til produksjonseier, godkjenning av data i Fosweb av systemansvarlig, samt informasjon om områdekonsesjonærens egen oppfølging av forskrift.

Spørsmål knyttet til selve forskriftsteksten, de gjeldende kravene og etterlevelsen av dette, rettes til NVE.