Statnett er en del av ENTSO-E 

ENTSO-E er det europeiske nettverket for TSO-er. TSO står for Transmission System Operator eller systemansvarlig på norsk.  

Statnett er et av totalt 39 medlemmer. Gjennom europeisk regulering som er tatt inn i EØS-avtalen, er Statnett pålagt å bidra til en rekke europeiske plan- og analyseprodukter. 

Når slike planer og analyser utarbeides baserer vi oss på hverandre. Vi sender blant annet data fra egen kortsiktige og langsiktige markedsanalyse inn som underlag. Vi bruker også europeiske analyser og planprodukter som underlag i våre egne analyser og datasett.  

 

Vi gir input til den europeiske nettutviklingsplanen 

Den europeiske nettutviklingsplanen, eller Ten Year Network Development Plan (TYNDP), sitt hovedformål er å tilrettelegge for nødvendig infrastruktur for å nå europeiske energi- og klimamål i perioden 2030-2050.  

Vi gir innspill til TYNDP basert på blant annet langsiktig markedsanalyse. 

TYNDP er en ikke-bindende plan og består av en rekke delrapporter som publiseres annethvert år. TYNDP 2022 ble publisert i fjerde kvartal 2022, mens TYNDP 2024 sendes på høring i løpet av høsten 2024. 

 

Vi kan sende inn prosjekter til EU sin liste over viktigste europeiske prosjekter 

TYNDP er tett linket til EU sin prosess for Projects of Common/Mutual Interest (PCI/PMI). I PCI/PMI-listen blir de viktigste europeiske infrastruktur-prosjektene løftet frem og evaluert.  

PCI/PMI-evalueringen er også grunnlag for finansiell støtte fra EUs støtteordninger til ulike prosjekt. Når det er relevant, sender Statnett inn kandidater til prosjekter i denne evalueringen. 

 

Vi er involvert i to europeiske offshoreplaner 

I juni 2022 ble ENTSO-E også offshoreplanansvarlig. Det førte blant annet til at hvert andre år skal ENTSO-E publisere regionale offshoreplaner for fem havbasseng. Statnett vil være involvert i to av disse: Nordsjøen og Østersjøen.  

Planene har som hovedformål å vise hvilken offshore infrastruktur som må til for å realisere havvindvolum som møter ulike lands offshore-mål. For Nordsjøen alene vil volumet kunne komme opp mot 300 GW havvind innen 2050, dersom de politiske målene realiseres.  

Offshoreplan 2024 er planlagt publisert i januar 2024. 

 

Statnett bidrar i pan-europeiske analyser rundt forsyningssikkerhet, energi- og effektbalanse 

ENTSO-E publiserer årlig tre ulike rapporter som vurderer fremtidig forsyningssikkerhet med hovedfokus på energi- og effektbalanse: 

Formålet med rapportene er å gi forvarsel om tilstanden i kraftsystemet og hvilke utfordringer vi møter. Statnett bidrar inn i disse rapportene med norske perspektiver og øker kunnskapen vår om tilstanden i andre land.  

 

Hvorfor kan europeiske planer og analyser være forskjellige fra Statnett sine? 

Ulikheter i forutsetninger, dataunderlag og mer modelltekniske forhold kan gi forskjeller i analyseresultater, for eksempel ved evaluering av mellomlandsforbindelser, eller ved sammenligning av ENTSO-Es europeiske planer med våre egne analyser.  

Samtidig er det viktig å legge til at den europeiske planen først og fremst skal være en overordnet kartlegging av fremtidig europeisk overføringsbehov.  

Resultatene fra europeiske planer kan derfor ikke sammenlignes direkte med våre langt mer detaljerte investeringsanalyser av konkrete norske utbyggingsprosjekter.    

(https://www.entsoe.eu/ ) 

 

Hvordan henger Nordisk nettutviklingsplan sammen med nasjonale planer? 

De nordiske TSO-ene har hvert andre år utarbeidet en felles nordisk nettutviklingsplan. Arbeidet er frivillig, men et viktig element i det nordiske TSO-samarbeidet.  

Det nordiske plan- og analysesamarbeidet handler både om å utveksle informasjon, samordne nasjonale nettplaner og sammen utvikle kunnskap som bidrar til en rasjonell utvikling av det nordiske kraftsystemet.  

Samarbeidet er basert på at det er det enkelte land og den enkelte TSO som tar investeringsbeslutninger. Rapporten må derfor ikke forstås som en overnasjonal og bindende nettutviklingsplan, men som en arena, prosess og rapport som bidrar til en mer koordinert nettutvikling i Norden. 

Fra 2021 ble rapporten kalt Nordic Grid Development Perspective, der fokus er å beskrive felles perspektiver på ulike temaer knyttet til utviklingen av kraftsystemet fram til 2040-50.  

Rapporten er også ment å fungere som et kompletterende produkt mellom den norske nettplanleggingen og den europeiske planen (TYNDP).