Den 9. oktober publiserte de nordiske TSOene et felles designdokument for den nye nordiske modellen for ubalanseoppgjør basert på én pris og én posisjon. Modellen skal etter planen innføres fra 1. november 2021. Selv om dette ikke var en formell høring, åpnet de nordiske TSOene for innspill til designdokumentet.

Statnett oppfordret spesielt norske interessenter til å benytte anledning til å gi en tilbakemelding til dokumentet, siden vi ikke hadde en nasjonal høring av reviderte vilkår for balanseansvarlig eller noe tilsvarende samtidig, slik tilfellet var i de andre nordiske landene. 

Totalt mottok de nordiske TSOene åtte innspill til designdokumentet, hvorav fire innspill fra norske aktører. I tillegg kom det inn ytterligere fire innspill til det nordiske notatet fra svenske aktører gjennom den nasjonale høringen til Svenska kraftnät.

De nordiske TSOene ønsker å takke aktørene for alle innspill, og Statnett særskilt fra norske aktører. Innspillene er vurdert og svart på i et eget dokument, "Input from Nordic stakeholders to the Common Market Design paper and response from the Nordic TSOs". Dokumentet er publisert på websiden til NBM (Nordic Balancing Model).

NBM er de nordiske TSOenes program for å innføre en ny modell for balansering av det nordiske synkronområdet. Programmet går frem til 2024.

Tidligere nyhetssaker om markedsdesign for en-pris:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/nyhetsarkiv/ber-om-tilbakemelding-pa-markedsdesign-for-en-pris/

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/horinger-og-konsultasjoner/markedsdesign-for-en-pris/