Fortun stasjon er viktig for kraftproduksjon og industri i indre Sogn. Totalt forbruk under Fortun er i størrelsesorden 420 – 450 MW, mens installert produksjon er ca. 850 MW. Det foreligger også planer om ny produksjon i området som det ikke er kapasitet til i dagens anlegg.

Ny stasjon planlegges nær eksisterende stasjon ved Jamnene vest for Fortunelva. Den nye stasjonen omfatter 300 (420) og 132 kV koblingsanlegg, to 300 MVA transformatorer, utvidelse av eksisterende 132 kV-anlegg med ett felt, kontrollhus, ny innføring av Leirdøla-ledningen, samt ny tilkomst inkludert ny bru over Fortunsdalselva. Tilkobling til eksisterende Fortun med to 132 kV-forbindelser.  

Det legges til rette for at ny stasjon kan utvides i fremtiden dersom det er nødvendig for utviklingen av strømnettet i området.