Statnett SF og Linja AS søkte i oktober 2021 om konsesjon og ekspropriasjonsløyve for å bygge ny Fortun transformatorstasjon i Fortun. I høringsprosessen kom det flere innspill. Derfor søker Statnett nå om enkelte endringer og tillegg for prosjektet. Endringene i tilleggssøknaden står beskrevet i listene under og i vedlegg publisert på denne prosjektsiden.

I forbindelse med tilleggssøknaden har Statnett også endret navnet på den planlagte transformatorstasjonen. Navnet endres fordi det allerede eksisterer et anlegg som kalles Fortun transformatorstasjon. Det nye navnet er Jamnene transformatorstasjon.

Statnett har nå sendt tilleggssøknaden til NVE om tillatelse til å bygge ny Jamnene transformatorstasjon i Luster kommune.

NVE har sendt tilleggssøknaden ut på høring, og fristen for høringsinnspill er satt til 27. oktober 2023. Instruksjoner for innsending av høringssvar står i søknadsbrevet. Alle høringsinnspill skal rettes til NVE. Søknaden er lagt ut på NVEs hjemmesider: http://www.nve.no/8702/A

Grunn- og rettighetshaverne som påvirkes av ekspropriasjonssøknaden, kan finne informasjon om hva dette innebærer her: http://www.nve.no/grunneierinfo.

I tilleggssøknaden søker Statnett om følgende:

 • Inngjerdet areal reduseres fra ca. 21 000 m2 til ca. 19 500 m2.
 • Ny trasé for permanent landbruksvei forbi stasjonen.
 • 2 nye midlertidige anleggsplasser.
 • Endring i søkt ervervet areal.
 • Endret høyde på transformatorsjakter – fra ca. 11 meter til ca. 12 meter.
 • Nye arealer til landbruk, som kompensasjon for omdisponert dyrket mark.
 • Ny tilkomst til deponi 4 i anleggsfase 2.
 • Riving av eksisterende bro over Fortunselva. Denne skal erstattes med en ny bro.

I tilleggssøknaden trekkes Statnett disse tiltakene som det tidligere har blitt søkt om:

 • Gammel trasé for landbruksvei.
 • Areal for deponi D-2.
 • Permanent masselagring på deponi D-3.
 • Deponi D-4 søkes som deponi for 60 000 m3 masser. D-4 var tidligere søkt som reserve.