Konsesjonssøknadenen gir informasjon om hva Statnett har søkt om å få bygge i Fortun, den er tilgjengelig her.

Etter at NVE har begynt å behandle søknaden blir den sendt på høring til grunneiere, berørte myndigheter, tilknyttede nettselskaper og andre interessenter. Gjennom høringen inviteres alle interessenter til å gi kommentarer og innspill til Statnetts planer.

Siden vi søkte konsesjon i oktober 2021 har vært en løpende dialog med berørte. Blant annet har det vært avholdt et åpent møte i Fortun der planene for ny Fortun transformatorstasjon ble presentert. Deltakerne på møtet – både de som var fysisk til stede og de som deltok via internett – ga sine kommentarer og innspill til planene. Presentasjonen fra møtet er tilgjengelig her.

Statnett arbeider nå med å planlegge den nye transformatorstasjonen. Vi jobber blant annet med prosjektering av ny stasjon og tilkomst, og planlegging av hvordan anleggsarbeidene skal gjennomføres. Mange har sikkert sett at det er gjort store utgravinger i området den siste tiden. Dette er kulturminneutgravinger, som gjennomføres for å dokumentere de arkeologiske funnene som ble gjort da det ble gjort kulturminneundersøkelser i området i 2021. Nå i oktober er det også gjort grunnundersøkelser i Fortun, samt ved brua ved Legene og ved kai i Skjolden.

I tiden fremover vil Statnett fortsette å videreutvikle prosjektet. Ulike interessenter vil bli kontaktet etter behov som en del av dette arbeidet. Som et ledd i NVEs behandling av konsesjonssøknaden og høringen av denne vil NVE kalle inn til åpent møte. Dette vil det bli informert nærmere om i brev til berørte når søknaden kommer på høring.

Hvis det er noen spørsmål eller kommentarer/innspill til prosjektet oppforderer vi om å ta kontakt med oss.

Utgravningsområdet før arbeidet startet (foto: Universitetsmuseet i Bergen)
Utgravningsområdet før arbeidet startet (foto: Universitetsmuseet i Bergen).
Snitting av hus-strukturer avdekket gjennom utgravningsarbeidet (foto: Universitetsmuseet i Bergen).
Snitting av hus-strukturer avdekket gjennom utgravningsarbeidet (foto: Universitetsmuseet i Bergen).