Auke Lont, adm dir Statnett sammen med to andre menn

Våren 2018 søkte Statnett om fritak for tilknytningsplinkten til konsesjonsgitt vind i Øst-Finnmark. Bakgrunn for dette var at nødvendig nettiltak for å utløse vindkraften ikke var samfunnsøkonomisk lønnsom. I henhold til regelverket må man da søke om fritak for tilknytningsplikten.

Dispensasjonssøknad må sees som et midlertidig tiltak, for å utvikle et framtidsrettet kraftnett må Statnett forstå de framtidige behovene bedre.

Parallelt med søknad om fritak initierte Statnett derfor prosjektet "Næring og nett i Nord", også kalt N3, for å se på samspillet mellom næringsutvikling og nettbehov på en ny måte. Her inviterte vi andre statlige aktører med, og Avinor, Enova, Gassco, Petoro og Statkraft har alle bistått i arbeidet med å avdekke framtidige behov.

Prosjektet vil ferdigstilles i siste del av Q1 2019, og rapporter samt plan for videre nettutvikling i Finnmark skal da foreligge.