Styret fattet prinsipiell investeringsbeslutning for den sørligste delen fra Ofoten til Balsfjord – kostnadsberegnet til 3-4 milliarder kroner. Styret besluttet samtidig at arbeidet med den nordlige delen fra Balsfjord til Skaidi videreføres med mål om at hele prosjektet skal realiseres.

 

- En ny forbindelse i Nord-Norge er nødvendig for å sikre strømforsyningen i landsdelen, legge til rette for nyetablering og vekst innen nærings- og industrivirksomhet og ny planlagt fornybar kraftproduksjon i regionen. Dette er en viktig del av neste generasjon sentralnett, og vi er glade for å komme et skritt nærmere realisering av de omfattende og viktige planene om nytt nett i våre nordligste fylker, sier konsernsjef i Statnett Auke Lont.

 

- Nettet nordpå må forsterkes og fornyes for å møte fremtidens krav til sikker strømforsyning. Ledningen Ofoten-Skaidi er viktig for å bedre forsyningssikkerhet i Nordre-Nordland, Troms og Finnmark. Den sørligste delen fra Ofoten til Balsfjord haster mest og besluttes dermed først, sier Håkon Borgen, Statnetts konserndirektør for nettutbygging.

 

Borgen understreker at gjennomføringen av prosjektet vil bli tilpasset forbruksbehovet i landsdelen, samtidig som prosjektet skal gjennomføres på en kostnadseffektiv måte. Tidsplanen og fremdriften for den nordlige strekningen skal tilpasses behovsutviklingen.

 

Ledningen Ofoten-Balsfjord er 150 kilometer lang, og strekningen Balsfjord-Skaidi er drøye 300 km. Traseen vil i all hovedsak gå parallelt med eksisterende ledninger. Stasjonene i Ofoten, Kvandal, Bardufoss og Balsfjord skal samtidig utvides og nord for Balsfjord planlegges det tre nye stasjoner i Nordreisa, Alta og Skaidi.

 

Prosjektet er det største og mest omfattende landbaserte prosjektet i Statnett noensinne.

 

Forbindelsen videre fra Skaidi til Hammerfest må bygges dersom forbruket i petroleumsindustrien ved Hammerfest øker vesentlig. Statoil som operatør på Melkøya, og ENI som operatør på Goliat har varslet at de ikke trenger denne forbindelsen på nåværende tidspunkt. Denne ledningen vil bygges senere dersom petroleumsindustrien får behov for den og dekker kostnadene. Imidlertid videreføres arbeidet med konsesjonsprosessen.

 

Fakta om prosjektet:

  • Ofoten-Balsfjord 150 km, Balsfjord-Skaidi 310 km
  • Ombygging av 4 transformatorstasjoner
  • Nybygging av 3 transformatorstasjoner
  • Riving av cirka 100 km eksisterende ledning
  • Berører 13 kommuner og 3 fylker
  • Konsesjon er gitt av NVE for 512 km Ofoten - Hammerfest
  • Fremdrift: Avventer endelig konsesjon fra OED
  • 6 - 7 års byggetid fra beslutning om å starte bygging
  • Estimerte kostnader Ofoten-Balsfjord: 3-4 milliarder kroner

 

Kontaktpersoner i Statnett:

Kommunikasjonsdirektør Kristian M. Pladsen, tlf. 975 866 88
Konserndirektør Håkon Borgen, tlf. 957 42 239

Pressevakt: 23 90 40 00