-Vi er godt i gang med ny 420 kV ledning fra Ofoten til Balsfjord, og vedtak om videreføring fra Balsfjord til Skaidi representerer en ytterligere økt forsyningssikkerhet i nord, sier Auke Lont, konsernsjef i Statnett. Dette er et stort investeringsprosjekt og en viktig satsning for Nord-Norge, sier han.  

 

Dette setter oss i stand til å kunne komme raskest mulig i gang etter at endelig konsesjon foreligger fra OED, sier han.

 

Beslutningen baserer seg på trinnvis utbygging nordover fra Balsfjord, for å etablere kapasitet i tråd med behovene. Det innebærer å bygge ca 300 km ny ledning fra Balsfjord til Skaidi, ny Skillemoen stasjon ved Alta og deler av ny Skaidi stasjon.

 

Strekningen fra Skaidi til Hammerfest, er en industriradial fra sentralnettet og avventes større behov fra industrien.

 

Kostnadsestimat er redusert fra 5-8 MRD til 4-6 MRD som følge av at strekningen fra Skaidi til Hammerfest avventes og nye fundamenteringsmetoder vil brukes for en del av mastene. Estimatet tar høyde for konsesjonssøkt ny stasjon ved Vinnelys(Reisadalen) samt fullverdig stasjon ved Skaidi selv om disse avventes i første omgang.

 

 –Kapasiteten i nord bedres samtidig som samfunnsøkonomisk rasjonell utbygging ivaretas, utdyper Lont. -Behovsutviklingen i Finnmark er fortsatt usikker, men byggetrinnet som nå er besluttet er nødvendig av hensyn til forbruk som allerede er etablert eller vedtatt.

 

Konsesjonen for videreføring fra Balsfjord er påklaget og ligger hos OED for endelig avklaring.