I juli ble det inngått avtale med reinbeitedistrikt 33 Spalca, 35 Favrrosorda og 36 Cohkolat som blir berørt i området fra Kåfjordalen i Troms til et stykke øst for Kvænangsbotn i Troms. Nå er det også inngått avtale med reinbeitedistrikt 40 Orda. Dette distriktet ligger i fjellområdet mellom Kvænangen og Alta.

 

-Avtalene er et resultat av en langvarig dialog mellom Statnett og reinbeitedistriktene. I dialogen har det vært fokus på avklaringer av reindriftens bruksmønster og muligheter for gjensidig tilpassing i tilknytning til anleggsfasen, sier Kirsten Faugstad, Prosjektdirektør Ofoten – Hammerfest.

 

Avtalene omhandler avbøtende tiltak for å redusere skader og ulemper for reindriften under anleggsperioden for bygging av kraftledning fra Balsfjord til Skaidi. I hovedsak går dette på fastlegging av tidspunkt for anleggsstans i de mest sårbare periodene, økonomisk støtte til oppgradering av reingjerder og kompensasjon for merarbeid, typisk i form av ekstra gjeting under reinflytting vår og høst samt under samling av rein.

 

Det er per nå inngått avtaler for ca. 70 km av den total strekningen på 300 km. –Vi har tro på at vi kommer fram til avtaler for resterende del av strekningen og de reinbeitedistrikt som der er berørt, avslutter Faugstad.

 

På bildet: Johan Isak Eira fra reinbeitedistrikt 35 Favrrosorda og Stig Gøran Hagen fra Statnett inngår avtale.