OED og RME har vedtatt et nytt regelverk som åpner for tilknytning med vilkår om utkobling eller reduksjon for både forbruk og produksjon. Hensikten er å legge til rette for bedre utnyttelse av nettet samt raskere eller rimeligere tilknytninger dersom det ligger til rette for det. For å understøtte systemansvarliges ansvar for sikker drift og effektiv utnyttelse av kraftsystemet er systemansvarlig er gitt en rolle når nettselskapene ønsker å bruke slike vilkår.

Statnett har våren 2021 jobbet med et første utkast til våre rammer for vurdering og behandling av tilknytninger med vilkår. Rammene er laget med utgangspunkt i bestemmelser i Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM), og er derfor ikke underlagt samme krav som retningslinjene som følger av fos.

Les mer i utkastet: Systemansvarliges rammer for håndtering av forbruks- og produksjonstilknytninger med vilkår