Statnett har de siste årene gjennomført omfattende investeringer i linjer og stasjoner i sentralnettet i den norske kraftforsyningen. Det har gitt et mer robust kraftsystem og lagt til rette for den elektriske fremtiden, med forbruksvekst, elektrifisering innen transport, industri og andre sektorer og økt fornybar kraftproduksjon i Norden og Europa. Dette har medført at tariffen har økt betydelig i samme periode, noe som i særlig grad har gitt endringer for alminnelig forbruk.

 

Det forventede investeringsnivået fremover, kombinert med handelsinntekter fra forbindelser i Norge og med naboland, gjør det mulig å beholde tariffen allerede for 2020 på 393 kroner/kW, det samme som i 2019. Dette er i tråd med Statnetts mål om å flate ut kostnadene for sluttbrukere, og det er mulig takket være kostnadsreduksjoner, lavere finansieringskostnader og en optimalisering av investeringsporteføljen.

 

- Det er gledelig å kunne gjøre denne utflatingen to år tidligere enn hva vi har antatt. Det har vært et mål for oss at tariffen ikke skal øke ytterligere for vanlige sluttbrukere, og det oppnår vi allerede nå fra 2020, sier konserndirektør Knut Hundhammer.

 

Rabatten reduseres

Rabatten for stort og stabilt forbruk, typisk industri med stort kraftforbruk, skal over tid gjenspeile den nytten disse forbrukerne har for strømnettet. Ut ifra utviklingen i kraftsystemet opprettholder Statnett vurderingen om at nytten av stabilt forbruk blir mindre over tid. Det er derfor besluttet at begrensingen på hvor stor rabatt denne gruppen kan oppnå settes til 60 prosent for 2020.

Dette innebærer 15 prosentpoeng reduksjon i den maksimale rabatten for slikt forbruk fra 2019 og er i tråd med det som tidligere er signalisert. Det er også gjort noen mindre justeringer i produsenttariffen.

 

Samtidig vil Statnett jobbe videre med en langsiktig og helhetlig tariffmodell som sikrer forutsigbarhet i fremtidens kraftsystem. Det tas sikte på at denne skal være klar i løpet av første halvår 2020. Modellen skal utvikles i dialog med interessenter og aktører.

 

 

For ytterligere detaljer, se statnett.no/tariff.

Du finner også tariffgrunnlag og satser i pdf-dokumentet under (Tariff 2020),

 

For mer informasjon, kontakt Statnetts pressevakt på telefon 23 90 40 00.