Statnett har hittil i år mottatt over 6 milliarder kroner på flaskehalsinntekter, og har dermed allerede passert de rekordhøye inntektene for hele 2021. Disse inntektene skyldes høye prisforskjeller mellom Norge og andre land og mellom landsdelene. En stor del av inntektene er knyttet til kablene til landene rundt oss.

- Det er en helt spesiell situasjon for tiden med rekordhøye strømpriser, men også med svært store prisforskjeller. Den ekstra inntekten dette gir Statnett skal i sin helhet tilbakeføres til nettkundene, og allerede i februar ga vi beskjed om at vår del av nettleien skulle reduseres med fire milliarder slik at forbrukstariffen ble satt til null, sier konserndirektør Knut Hundhammer i Statnett.

Hvert år settes en inntektsramme for Statnett av NVEs reguleringsmyndighet for energi (RME).  Denne rammen setter taket for hvor mye Statnett kan hente inn gjennom tariffer og flaskehalsinntekter. Dersom tariffinntekter og flaskehalsinntekter overstiger inntektsrammen får vi en såkalt merinntekt. Denne merinntekten skal tilbakeføres kundene gjennom reduksjon i nettleien fremover.

Prognoser for flaskehalsinntekter for resten av året viser at Statnett vil opparbeide en betydelig merinntekt. Det er renter på alle inntekter som er høyere enn inntektsrammen, og etter regelverket kan det i tillegg ilegges en ekstra rente på den delen av merinntekten som overstiger 35% av inntektsrammen. En slik rente vil dekkes fra Statnetts egenkapital og ikke fra flaskehalsinntekter. Statnett har derfor søkt RME om å ikke betale ekstra rente på dette beløpet.

- I år har vi gjort det som er mulig for å begrense merinntektene våre gjennom å sette forbrukstariffen til null fra 1. april og ut året. Vi har ikke i regelverket rom for å betale direkte tilbake til nettkundene i form av negativ nettleie. Da har vi ikke flere muligheter til å styre dette i 2022, men vi vil selvsagt sikre at de ekstraordinære inntektene kommer norske strømforbrukere til gode. Dette vil selvfølgelig påvirke nivået på nettleien i 2023 og påfølgende år, avslutter Hundhammer.

Les mer om redusert nettleie for 2022

Les om flaskehalsinntektene hittil i år