- Vi er glad for at vi er i gang med konsesjonsprosessen i prosjektet. Den nye ledningen vil være et viktig bidrag for å kunne elektrifisere samfunnet og realisere planer for næringslivet på Haugalandet. Ledningen vil også sørge for en sikker strømforsyning til regionen framover. Elektrifisering er en viktig del av klimasatsingen, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett.

 

Fra Blåfalli i Kvinnherad til Gismarvik i Tysvær

Ledningene som forsyner Haugalandet i dag har ikke nok kapasitet til å knytte til ny, planlagt industriutbygging og forsyne økt forbruk. Statnett søker derfor om å få bygge en ny 420kV ledning fra Blåfalli i Kvinnherad kommune til Gismarvik i Tysvær kommune.  Ledningen vil i første omgang bli satt i drift med 300kV, men blir bygget for 420kV for å legge til rette for videre utvikling av strømnettet. Den nye ledningen blir mellom 85 og 95 kilometer avhengig av hvilket alternativ som får konsesjon fra Olje- og energidepartementet. De omsøkte ledningstraséene berører kommunene Tysvær og Vindafjord i Rogaland fylke, og Etne og Kvinnherad i Vestland fylke.

 

Som en del av prosjektet søker Statnett om å bygge ny transformatorstasjon i Gismarvik i Tysvær kommune, og sentralnettledningene Sauda-Kårstø-Håvik vil bli flyttet til den nye stasjonen. I Kvinnherad kommune vil koblingsstasjonen Blåfalli bli utvidet og oppgradert som en del av prosjektet.

 

Det er forventet at man kan starte bygging innen tolv måneder etter at konsesjon er gitt. Byggetiden er estimert til tre til fire år.

 


Høringsprosessen
Statnett har hatt dialog med berørte kommuner og invitert interessenter og grunneiere til møter før forslaget til trasè ble ferdigstilt. For at alle som har interesse i saken skal få anledning til å gi sine innspill før myndighetene beslutter hvilken løsning Statnett kan få tillatelse til å bygge, vil det som neste steg i prosessen bli gjennomført høringsrunde i regi av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).


– Vi ønsker å høre fra dem som har interesser i saken. Det er viktig at alle som har relevant informasjon gir sine innspill til NVE i høringsperioden, slik at beslutningen blir tatt på et så bredt grunnlag som mulig, avslutter Vardheim.

 

Konsesjonssøknaden ble oversendt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 20. april 2020 og NVE behandler den i henhold til gjeldende lovverk. Det er NVE som sender søknaden på høring, og høringsprosessen blir offentliggjort når den starter opp. NVE vil komme med en anbefaling til Olje- og energidepartementet, som tar den endelige beslutningen om konsesjon.

Søknaden i sin helhet kan leses på prosjektets hjemmesider.