Tilfredsstillende driftssituasjon

Året 2019 har vært både varmere og våtere enn normalt, med god kraftsituasjon. Driftsituasjonen har vært god med en stabil system- og anleggsdrift. Forsyningssikkerheten har vært tilfredsstillende selv om den er definert som sårbar i enkelte områder og høy byggeaktivitet i nettet har utfordret driften med mange planlagte driftsstanser. Til tross for dette har det vært få hendelser som har medført avbrudd for sluttbruker.

 

God fremdrift i utbyggingsprosjekter

Det har i 2019 vært god fremdrift i bygging av nye anlegg, inkludert mellomlandsforbindelser og større ledningsprosjekter. Året har vært preget av idriftsettelse av flere større tidskritiske investeringsprosjekter, Blant de største ferdigstilte utbyggingsprosjektene i 2019 er første strekning av 420 kV-ledningen Namsos – Surna. I Vestre korridor er spenningen hevet fra 300 til 420 kV på flere forbindelser og prosjektet nådde en stor og viktig milepæl da ledningen mellom Saurdal og Ertsmyra ble satt i drift. Det er god fremdrift på begge mellomlandsforbindelsene og NordLink er ferdigstilt på norsk side. BKK Nett AS har gjennomført byggingen av 420 kV-forbindelsen Mongstad – Modalen og eierskapet til forbindelsen er overdratt til Statnett.  Kraftbransjens felles datahub (Elhub) for behandling av målerverdier fra strømkundene er idriftsatt. Satsingen innen digitalisering av systemdrift og anleggsforvaltning har gått inn i en ny og omfattende fase i 2019.

 

Vi går inn i elektrifiseringens tiår

2019 ble et veiskille i elektrifiseringen av Norge og mye tyder på at 2020 tallet blir elektrifiseringens tiår. De tunge investeringstiltakene Statnett har gjennomført det siste tiåret, gir Norge et konkurransefortrinn i den energiomstillingen klimamålene krever.  Samtidig ser Statnett at tempoet i elektrifisering og klimaomstilling skjer raskere enn det foretaket la til grunn bare for et par år siden. Tilknytningsvolumet som ble behandlet i 2019 var på 7 387 MW, som tilsvarer mer enn det samlede forbruket i Norge en septemberdag. Utfordringen med å sikre en fortsatt balansert utvikling mellom forbruk og etterspørsel vil være sentral i årene fremover.

 

Etablering av nytt effektivitetsprogram

Statnett har en målsetting om å være blant de 25 prosent mest effektive TSOene i Europa. Den nyeste TSO-benchmarkingen som ble publisert høsten 2019, viser at denne målsettingen ikke ble nådd. Dette er imidlertid et ventet resultat, da Statnett har gjennomført vesentlig mer omfattende utbyggingstiltak enn gjennomsnittet av de europeiske TSOene vi sammenlignes mot. Til tross for dette er Statnetts effektivitet opprettholdt til 100 prosent ved varsel om inntektsramme for 2020 fra RME. Statnett har i 2019 etablert et nytt effektivitetsprogram som strekker seg frem til og med 2022. Selskapet har som klar målsetting å bedre sin effektivitet ytterligere for igjen å komme blant de 25 prosent mest effektive TSOene i Europa.

 

Høyt fokus på HMS

For at Statnett skal nå sine overordnede mål om å være effektiv, smart og sikker må det legges til rette for at alle som jobber i og for Statnett skal komme trygt hjem hver dag. I 2019 har det vært arbeidet med å bygge opp et sterkt fagmiljø som utvikler, kvalifiserer og implementerer sikre løsninger i alle deler av Statnetts virksomhet, det er etablert et satsningsområde i Statnett med fokus på personsikkerhet ved planlegging og gjennomføring av arbeidsoppgaver og det har blitt gjennomført en rekke forbedringstiltak som tydeliggjør grensesnittet mellom Statnett som byggherre og selskapets kontraktspartnere.

Selskapet har oppnådd en reduksjon i personskader hva gjelder både med og uten fravær. Spesielt er det en markant reduksjon i skadefrekvens hos entreprenørene fra 2018 til 2019. Sykefraværet i Statnett er gjennomgående lavt og var ved utgangen av året på 2,9 prosent rullerende siste tolv måneder, en nedgang på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med året før.

 

Koronaepidemien påvirker fremtidsutsiktene

Utbruddet av COVID-19 (koronaviruset) preger samfunnet på tidspunkt for publisering av Statnetts årsrapport og konsernets virksomhet blir også berørt. Statnett har i håndteringen av epidemien tydelig prioriteringer i forhold til å sikre strømforsyningen samt å bidra til å hindre smittespredning.

Arbeidshverdagen i konsernet er klart påvirket av de tiltakene Statnett har valgt å gjennomføre i henhold til foretakets beredskapsplaner og regjeringens retningslinjer. Imidlertid er de nåværende operasjonelle og finansielle effektene av koronaviruset  for konsernet begrenset. Statnett vurderer fortløpende mulige konsekvenser og nødvendige tiltak for å begrense negative effekter på forsyningssikkerhet, operasjonell drift, investeringsprosjekter og finansiell stilling.

 

Årets resultat

I 2019 oppnådde Statnett et underliggende resultat etter skatt på 2 523 millioner kroner (1 934 millioner kroner i 2018). Regnskapsmessig årsresultat etter skatt var 1 906 millioner kroner (2 213). Statnetts samlede investeringer inkludert kabler, kjøp av nettanlegg og IKT-prosjekter ble 9 618 millioner kroner (12 377). Idriftsatte nettanlegg bygget i egen regi utgjorde 14 044 millioner kroner i 2019 (6 487). Disse prosjektene bidrar til fortsatt stabil drift, god forsyningssikkerhet og verdiskaping for eksisterende og ny produksjon og forbruk.