Totalt vil Statnett og Svenska kraftnät investere anslagsvis en milliard kroner i denne utviklingen av nye løsninger.

Den pågående omstillingen med mer fornybar energi i et europeisk kraftmarked som er tettere knyttet sammen, gir store konsekvenser for kraftmarkedet. For sikre effektiv untnyttelse og sikker drift av kraftsystemet, er det behov for en ny måte å balansere det nordiske synkronområdet.

- En ny nordisk balanseringsmodell legger grunnlaget for at vi kan balansere kraftsystemet sikkert og effektivt også i framtiden, sier Gunnar G. Løvås, konserndirektør for System og marked i Statnett.
- Endringene er også i tråd med krav som stilles i nettkoder og retningslinjer fra EU.

Felles tjenesteleverandør

De nordiske systemoperatørene avtalte i 2018 å samarbeide for å utvikle en felles nordisk balanseringsmodell (NBM) innenfor rammene av et felles utviklingsprogram. I henhold til avtalen har Statnett og Svenska kraftnät felles rollen som Common Service Provider (CSP) med et spesielt ansvar for å levere felles tjenester og IT-løsninger for NBM for de nordiske systemoperatørene.

- Rollen som CSP kan ses som en naturlig utvikling av vårt pågående samarbeide, blant annet gjennom vårt felleseide utviklingsselskap Fifty AS, sier Lowina Lundström, leder for Divisjon System i Svenska kraftät.
- Gjennom Fifty AS realiserer vi allerede nå den investeringsbeslutningen Statnett og Svenska kraftnät tok i 2017 om et felles nordisk kapasitetesmarked for automatiske hurtigreserver (aFFR).

Digitalisering og automatiseringer av grunnleggende funksjoner

I NBM inngår IT-utvikling for de mest sentrale oppgavene, digitalisering og automatisering, overgang til 15-minutters avregningsperiode og overgang til en balanseringsmodell basert på såkalt modernisert Area Control Error (mACE).

- Det innebærer blant annet å endre våre grunnleggende funksjoner som systemoperatører, funksjonaliteten på sentralene, sier Lowina Lundström.
- Automatisering er en absolutt forutsetning for å håndtere det framtidige kraftsystemet. Forandringene innebærer at vi skal gjøre mer på kortere tid, samtidig som sikkerhetsmarginene i kraftsystemet minker. Det vil vi ikke kunne klare med den manuelle håndteringen vi har i dag.

En forutsetning for å innføre de nye metodene som utvikles innenfor rammen for NBM, er at de aksepteres av de nasjonale regulatorene i de nordiske landene. I Norge er det Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), i Sverige Energimarknadsinspektionen.

Her finner du mer informasjon om NBM