Rapporten The Way Forward – Solutions for a Changing Nordic Power System ble i dag presentert og diskutert på et interessentseminar i regi av de nordiske systemoperatørene. Rapporten følger opp funnene i en felles nordisk rapport fra 2016 om utfordringer og muligheter i det nordiske kraftsystemet. Løsningene spenner fra markedstiltak, balanse og nettutvikling til IKT-utvikling.

Kraftsystemet blir stadig mer komplisert og integrert, med en jevn økning i fornybar energi og nye regulatoriske problemstillinger. Dette skaper nye utfordringer og muligheter i det nordiske kraftsystemet, og samarbeid både over landegrenser og mellom ulike interessentgrupper vil være en forutsetning for å lykkes. Løsningene som de nordiske systemoperatørene identifiserte, bygger blant annet på innspill fra interessenter i sektoren.

– Felles markedsløsninger er viktige verktøy for å sikre tilstrekkelig energiforsyning, effektiv bruk av kraftsystemet, trasnparente investeringssignaler og konkurransedyktige priser ut mot forbrukerne. Felles nordiske løsninger i kombinasjon med målrettede nasjonale løsninger er viktig for å håndtere de utfordringene fremtiden vil bringe. Vi forventer å kunne mestre disse utfordringene dersom kraftsystemet utvikler seg i tråd med nasjonale prognoser og de nødvendige løsningene blir utviklet, sier konsernsjefene i de fire nordiske systemoperatørene i en fellesuttalelse.

Energinet, Fingrid, Statnett og Svenska Kraftnät bemerker også at det er nødvendig med politiske tiltak.

– Det er også behov for en regional tilnærming når rammebetingelsene skal utvikles, for å sikre at retningslinjer og tiltak er effektive, konsekvente, gjensidig utfyllende og tilstrekkelig ambisiøse. Et nordisk kraftsystem som er best mulig rustet til å takle endringene som ligger foran oss, kan bare sikres gjennom felles innsats innen energipolitikk og felles, målrettede løsninger, sier konsernsjefene i de fire nordiske TSO-ene i sin fellesuttalelse.

Mid-term adequacy forecast (MAF)

En annen rapport som også publiseres i dag, og som har vært et viktig grunnlag for rapporten over, er Nordic Perspectives on the ENTSO-E Mid-term adequacy forecast (MAF).

Resultatene viser den forventede utviklingen i kraftsituasjonen i Norden, og det fremgår at vurderingene av forventet effektbalanse i de strammeste periodene varierer mellom de nordiske landene. Det er det østlige Danmark, det sørlige Sverige samt Finland som i enkelte situasjoner kan ha en viss risiko for knapphet i energiforsyningen.