Investeringstoppen ble nådd i 2018

I 2018 bygde Statnett 225 kilometer ny ledning, oppgraderte 119 kilometer ledning og satte i drift 67 nye bryterfelt i stasjoner. Statnett overtok også deler av ytre ring fra BKK med virkning fra 1. januar 2018.

Blant de største utbyggingsprosjekter er tre stasjoner knyttet til prosjektet Ofoten - Balsfjord, ny ledning Namsos – Hofstad, og ferdigstilt kabelforbindelse i Indre Oslofjord. I Vestre korridor er spenningen hevet fra 300 til 420 kV på flere forbindelser. Fremdriften er viktig for å legge til rette for de kommende mellomlandsforbindelsene til Tyskland og Storbritannia som skal være ferdigstilt innen 2021. I 2018 ble første del av kabelen til Storbritannia lagt, og legging av kabel til Tyskland er ferdigstilt i norsk sektor. I tillegg er det en rekke større og mindre lednings- og stasjonsprosjekter som er blitt ferdigstilt eller har vært under bygging i 2018. Innenfor digitalisering er blant annet nytt driftssentralsystem og Elhub (februar 2019) vellykket idriftsatt.

Utfordrende men stabil drift

I 2018 har driften av nettet vært god, men krevende på grunn av store variasjoner i nedbør og temperatur gjennom året. Det har også vært behov for et stort antall utkoblinger knyttet til utbyggingsprosjekter. Stabil anleggs- og systemdrift har likevel sørget for god leveringspålitelighet.

Fremtiden er fremdeles elektrisk

Statnetts rapport «Langsiktig markedsanalyse 2018-40» viser at utviklingen mot et mer fornybart kraftsystem og økt elektrifisering vil gå vesentlig raskere enn tidligere antatt. De tiltakene i transmisjonsnettet som nå er i ferd med å bli realisert, vil sammen med nye system- og markedsløsninger gjøre det norske transmisjonssystemet godt rustet og forberedt på den elektriske fremtiden. Tiltakene gjør det mulig å ta imot betydelige mengder ny fornybar produksjon og økt forbruk, samtidig som forsyningssikkerheten ivaretas.

Gjennom 2018 har det vært stor pågang fra aktører som ønsker tilknytning, spesielt innen småkraft, vindkraft og datasentre. Statnett har i siste halvdel av året gjennomført tiltak som har redusert køen av saker fra aktører som venter på svar om tilknytning.

HMS og effektivitet

Statnett har en nullvisjon for ulykker og har som mål å være ledende innen HMS blant TSOene i Europa. Selskapet jobber systematisk for å forhindre enhver ulykke, skade på personell, eiendom og andre materielle verdier. For å sikre bedre oversikt over HMS-tilstanden, ble det i 2018 utviklet et sett med nye måleindikatorer.  Disse vil i større grad gi indikasjoner på mulige hendelser, og læringseffekten vil bidra til at selskapet unngår alvorlige hendelser.

Statnett har ved utgangen av året avsluttet et omfattende effektivitetsprogram der selskapet har nådd målsettingen om 15 prosent økt effektivitet fra 2013 til 2018. Statnetts totale påvirkbare driftskostnader over VVO (vektede vedlikeholdsobjekter) viser 17 % forbedring fra budsjett 2013 til realisert 2018. Samlet er programmet beregnet til å gi omtrent 5 milliarder kroner lavere tariffgrunnlag i perioden 2016-2025. Det er omtrent 5 prosent av det totale tariffgrunnlaget i perioden, og tilsvarer tariffinntektene for 2016.

​Resultater

Konsernet oppnådde et underliggende resultat etter skatt for 2018 på 1 934 millioner kroner (1 304 millioner kroner i 2017). Regnskapsmessig årsresultat etter skatt var 2 213 millioner kroner (813 millioner kroner).

Forskjellen mellom underliggende og regnskapsmessig årsresultat er benevnt som mer- eller mindreinntekt, og skal balanseres gjennom endring i tariffer slik at Statnetts regnskapsmessige inntekter over tid tilsvarer regulert tillatt inntekt. 

Konsernet investerte for 12 377 millioner kroner (9 235 millioner kroner). Dette er det høyeste årlige investeringsnivået for Statnett historisk sett. Statnett forventer et gradvis redusert investeringsnivå i årene fremover.