Fra nordsiden av Lingesetfjellet og sørover vil ny ledning i hovedsak bygges i samme korridor som dagens ledning, med unntak av en mindre omlegging på Frønningen i Lærdal, ved Andisvatnet på Aurlandsfjellet og ved nedføring mot Vassbygdevatnet i Aurland. Fra vestsiden av Lingesetfjellet vil ny 420 kV ledning til erstatning for Hove – Sogndal bli lagt litt om for å samle inngrep og dermed minimere virkningen av tiltaket. Nytt spenn over Sognefjorden til Ramnaberget i Vik blir bygget der det er i dag.

De overordnede målene i prosjektet er:

  • Øke spenningen i transmisjonsnettet fra 300 kV til 420 kV for å øke kapasiteten, som et ledd i Statnetts langsiktige plan.
  • Tilrettelegge for planlagt utbygging av ny fornybar kraftproduksjon.
  • Redusere flaskehals mellom Aurland og Sogndal.
  • Frigjøre stasjonsområdet i Fardal ved å fjerne eksisterende ledninger. 

Statnett omsøker bare en løsning for kryssing av Sogndalsfjorden, nemlig traséen over Øyrefjellet.  Det er utredet to alternative traséer for kryssing av fjorden. Et østlig alternativ over Stedjeåsen ville blitt ca. 3,5 km lengre for hver av ledningene enn omsøkte alternativ med spenn fra Øyrefjellet. Ingen av de to alternativene medfører spesielle tekniske utfordringer.

Konsekvensutredningen konkluderer med at begge alternativene har små negative samlede konsekvenser, men alternativet over Stedjeåsen anses å medføre middels til stor negativ konsekvens for friluftslivet. Konsekvensutredningen konkluder med at alternativet over Øyrefjellet samlet sett medfører minst ulemper. Alternativet over Øyrefjellet gir 3,5 km kortere trase for to ledninger. De to alternativene som er utredet er relativt like, og med bakgrunn i at alternativet over Øyrefjellet samlet sett medfører minst ulempler og i tillegg har en kostnadsramme som er 65-75 millioner kroner lavere, velger Statnett å omsøke den mest kostnadseffektive trasèen. 

Kostnaden for tiltaket er anslått til 900 - 1050 millioner kroner. Miljøvirkningene etter at nye ledninger er satt i drift og de gamle er revet, vil stort sett være som i dag. Konsekvensene er i hovedsak knyttet til anleggsperioden.  Anleggsaktiviteten planlegges slik at den medfører minst mulig forstyrrelser. 

Som en del av EUs tredje elmarkedspakke skal Statnett eie alt transmisjonsnettanlegg. Anlegg i Aurland I inngår i transmisjonsnettet i dag. I løpet av 2020 er det trolig bestemt hvilke av E-Co Energi sine transmisjonsnettanlegg Statnett skal kjøpe. Statnett vil våren 2019 starte et prosjekt hvor målsettingen er å bestemme løsning for ombygget eller ny koblingsstasjon til erstatning for dagens anlegg i Aurland I. Søknad om konsesjon for ny systemløsning ved Aurland I planlegges i løpet av 2020. Statnett har som målsetting å ha ny eller ombygget stasjon klar samtidig som den nye ledningen.

Dersom endelige tillatelser foreligger i 2020 planlegges anleggsstart på våren 2021. Ledningene vil da være ferdig bygget i løpet av 2023. De gamle ledningene vil så bli revet i løpet av de to neste årene. 

Mer informasjon finnes på prosjektets webside:

https://www.statnett.no/her-bygger-vi/region-vest/aurland-sogndal/