Trinnvis utvikling for å øke nettkapasiteten i regionen

- I samarbeid med BKK og Fagne har vi utarbeidet en Områdeplan for bergensområdet og Haugalandet hvor vi har identifisert og analysert tiltak som vil gi et betydelig løft i nettkapasiteten for nytt forbruk. Vi vil gjennomføre en trinnvis utvikling og har startet opp en rekke tiltak, sier konserndirektør i Statnett Elisabeth V. Vardheim.

De første tiltakene gjør det mulig å knytte til 200 MW nytt forbruk i bergensområdet. Til sammen er det reservert 670 MW økt forbruk i bergensområdet, noe som utgjør en dobling av eksisterende industriforbruk.

I bergensområdet er de viktigste tiltakene spenningsoppgradering av eksisterende forbindelse mellom Kollsnes og Sogndal, samt en ny forbindelse til Kollsnes. Vi planlegger deretter videre spenningsoppgradering av det resterende 300 kV-nettet i regionen.

Analysene viser at økt kapasitet i nord-sør retning er en forutsetning for et vesentlig løft i kapasiteten. Dette oppnås ved oppgradering til 420 kV av ledningen Sauda-Blåfalli-Mauranger-Samnanger.  Oppgradering av Sauda-Samnanger, Kollsnes-Sogndal og en ny forbindelse til Kollsnes vil, avhengig av hvor nytt forbruk kommer, tilgang til ny produksjon og grad av forsyningssikkerhet, legge til rette for omtrent 1000 MW nytt forbruk.  

 

Behov for mer kraftproduksjon

- I tillegg til våre tiltak i nettet, er det stort behov for ny kraftproduksjon i området. Det er planer om utvikling av havvind inn til bergensområdet i tillegg til planer om effektutvidelser i vannkraftverk. Nettiltakene i planen er nødvendige selv om det kommer ny havvind i området, og foreløpige vurderinger tilsier at de planlagte tiltakene legger til rette for innmating av betydelige mengder havvind, forklarer Vardheim.

Avhengig av utviklingen av ny produksjon, vil det trolig på sikt være behov for tiltak utover de som er identifisert i planen.

 

Utnytte og utvikle eksisterende nett

- Vi må også utnytte eksisterende nett best mulig for å legge til rette for tilknytning av nytt forbruk før vi har fått gjennomført planlagte nettforsterkninger, påpeker Vardheim. Derfor har vi tatt i bruk virkemidler som tilknytning på vilkår og økt bruk av systemvern.

For å legge til rette for forbruksveksten i bergensområdet har det vært viktig for Statnett å se på løsninger som skåner miljø og natur. Omtrent 85 prosent av alle tiltakene, som enten er igangsatt eller er foreslått for å legge til rette for forbruksveksten i regionen, består av oppgradering av eksisterende infrastruktur.

God planlegging av kraftsystemet fordrer godt samarbeid blant mange aktører. Underveis i arbeidet med områdeplanen har vi opplevd et tett og godt samarbeid med BKK og Fagne. Vi har også hatt omfattende dialog med mange andre aktører for å innhente informasjon og for diskusjon.