Siden 2020 har Statnett satt i drift en ny strømkabel til Tyskland og startet prøvedrift på strømkabel til England. Statnetts utregninger viser at priseffekten fra disse to kablene utgjør rundt 10 prosent av de rekordhøye prisene i Sør-Norge de siste månedene.

- I den offentlige debatten blir det fremstilt som om de to nye kablene er hovedårsaken til de rekordhøye strømprisene vi har sett denne vinteren. Våre utregninger viser at dette ikke stemmer. Mange andre faktorer har bidratt til de høye prisene, sier konserndirektør Gunnar Løvås.

- Vi har denne vinteren opplevd at en hel rekke faktorer har slått til samtidig som løftet prisen, med en voldsom økning i gassprisen som den aller største faktoren. Våre nye kabler gir også en effekt på prisen, men ikke så stor som en har kunnet få inntrykk av.

Konserndirektør Gunnar Løvås
Konserndirektør Gunnar Løvås

Strømprisen i 2021 var i snitt 76 øre/kWh i Sør-Norge gjennom året, og de siste tre månedene var den på hele 126 øre/kWh. Dette er en økning på 92,5 øre/kWh sett opp mot snittet siste ti år. Statnetts utregninger viser altså at de to nye kablene står for rundt 10 prosent av de svært høye prisene i Norge.

- Det er særlig i perioden med ekstrempriser at de nye kablene gir større effekt enn de vanligvis vil gi. Da vil prisen i Sør-Norge uansett være svært høy også i en situasjon uten de nye kablene. Historikken viser at norske og tyske strømpriser har beveget seg i takt de siste tjue årene, lenge før kabelen til Tyskland kom på plass, sier Løvås.

Den viktigste driveren er de svært høye gassprisene. I løpet av høsten 2021 og inn i vinteren mangedoblet gassprisen seg, i takt med økende global økonomisk aktivitet som følge av gjenåpning etter pandemien. Også kullprisene økte betydelig, og kvoteprisen for CO2-utslipp er mer enn doblet. Gjennom 2021 var det lite tilsig til sørnorske vannmagasiner som også bidro til høyere priser her hjemme.

Krigen i Ukraina har medført en betydelig usikkerhet og stort utfallsrom for kraftsituasjonen i Europa framover. Denne usikkerheten rammer også Norge. I likhet med i 2021 er det sannsynlig at prisvirkningene av forbindelsene vil være betydelig også i året som kommer, men altså fortsatt mye mindre enn virkningene fra andre faktorer. Samtidig er det stor usikkerhet rundt en rekke faktorer i kraftmarkedet i tiden som kommer, og det er svært vanskelig å anslå en forventet prisutvikling.

Fortsatt 3-4 øre/kWh over tid
Over tid ser Statnett likevel at prisvirkningen av disse kablene vil være mindre, med ca. 3-4 øre/kWh. Statnetts analyser viser at kraftoverskuddet i Norge vil minke kommende femårsperiode. Det skyldes at vi elektrifiserer stadig flere sektorer og økt forbruk fra ny kraftkrevende industri. Samtidig er det nesten ingen planer om etablering av ny kraftproduksjon i samme tidsperiode. Samlet sett fører dette til at krafteksporten vil komme til å avta, og vi vil få flere perioder med import i årene framover.

- Prisvirkning av kablene over tid er det samme som vi hadde da vi søkte om konsesjon. Nå ser vi at den ekstreme situasjonen vi er i denne vinteren gir høy virkning i en periode, men dette er ikke en varig endring, sier Løvås.

Det er flere grunner til at Statnett har bygget de nye forbindelsene til Tyskland og England. De bidrar til økt forsyningssikkerhet fordi vi kan importere mer strøm til en rimeligere pris dersom det er stram kraftsituasjon i Norges vær- og vannbaserte kraftsystem. Kablene har også bidratt til økt utbygging av fornybar energi både i Norge og landene de går til, og gjennom å knytte markedene sammen legges det til rette for å øke produksjon og forbruk av fornybar energi på veien til fremtidens klimavennlige energisystem. De nye kablene gir samlet sett positiv effekt gjennom utveksling av kraft over tid.

- På kort sikt vil det være mer eksport enn import på de to kablene, men vi ser allerede nå at det importeres fra Tyskland jevnlig, og dette vil også bli mer vanlig på kabelen til England i årene som kommer når andelen vindkraft øker kraftig i Europa, avslutter Gunnar Løvås.