Utfordringen

Bygg og anleggsnæringen preges av forholdsvis høye ulykkestall, og i likhet med arbeidslivet ellers opplever bransjen økende grad av privatisering, spesialisering, utkontraktering og digitalisering. Dette skaper mange grensesnitt som kan øke risikoen for ulykker og dermed må koordineres. Utfordringene basert på dette kan deles inn i følgende områder: Koordinering, risikoforståelse, kontrakt (administrering og innhold), byggherrerollen (roller og ansvar) og læring (på tvers).

Målet

Hovedmålet er å skape forståelse for hvordan kompleksitet (i form av organisatorisk fragmentering og midlertidighet) kan påvirke sikkerheten på store bygg og anleggsprosjekter. Det er også et mål å bidra med kunnskap for suksessfull design og implementering av metoder og verktøy for å gjøre store bygg og anleggsprosjekter sikrere.

Prosjektet

  • Det finnes få/ingen metoder og verktøy for risikostyring som er utarbeidet basert på det organisatoriske bildet vi har i bygg og anlegg, og ambisjonen til prosjektet er å kartlegge hvordan vi kan bli bedre rustet i denne sammenhengen. I løpet av prosjektets første år, er det gjennomført en større gjennomgang av relevant forskning for å identifisere de viktigste temaene/risikofaktorene som kan knyttes til organisatorisk kompleksitet. Basert på dette kunnskapsbildet, ble det utviklet intervjuguider som så ble anvendt i tre casestudier. Det ble gjennomført intervjuer med personer i ulike roller i tre anleggsprosjekter der de ble spurt om deres praksis og erfaringer med håndtering av SHA/HMS og koordinering og samarbeid på tvers. Funnene ble presentert for hvert enkelt selskap, inkludert Statnett, og det ble også gjennomført en serie arbeidsmøter der resultatene ble diskutert og prioriterte forbedringsområdet identifisert. Ut fra disse prioriteringene, har prosjektet nå to deler. Den ene handler om konkrete forbedringsaktiviteter i Statnett og Lyse Elnett, der det i Statnett handler om å adressere kunnskapsutvikling, samhandling og læring mellom prosjektering og utførelse, for å i større grad redusere risiko gjennom design. I den andre delen av prosjektet utvikles det en prototype på en programvare for å integrere data om organisatoriske risikofaktorer i BIM. Prosjektet er et samarbeid mellom Statnett, Lyse, Forskningsrådet, NORCE og Universitetet i Stavanger. 

Prosjektdeltakere

  • Statnett
  • Lyse
  • Forskningsrådet
  • NORCE
  • Universitetet i Stavanger (UiS)

Finansiering

Prosjektet finansieres av Statnett og Lyse. Nærings-PhD’en er en integrert del av prosjektet og er finansiert av Forskningsrådets Nærings-PhD-ordning samt Statnett. Stipendiaten veiledes av UiS og NORCE.