Det planlegges flere nye vannkraftverk i Kvam og Samnanger kommuner, der det er gitt konsesjon til syv nye vannkraftverk med installert effekt på til sammen 43 MW. Vi er også gjort kjent med planer om ytterligere kraftutbygginger i området.

Samnanger stasjon ligger i Samnanger kommune i Vestland fylke, og danner et knutepunkt i transmisjonsnettet med forbindelser som går nord - sør og øst - vest. Statnett overtok stasjonens 300- og 420 kV anlegg i 2016. Transformatoren som mater dagens kraftoverskudd ut på 300 kV transmisjonsnettet, er allerede tungt belastet. Vår vurdering er at det ikke vil være driftsmessig forsvarlig å koble til ny produksjon i underliggende nett.

Statnett mottok anleggskonsesjon for tiltaket fra NVE 20.09.2018