Tegnet illustrasjon av transformatorstasjon på Tegneby

Tegneby stasjon ligger i Vestby kommune og er en todelt stasjon (300kV og 420kV) som er bygd i flere faser.

Utendørs luftisolert 300 kV koblingsanlegg ligger ved Osloveien. Byggeår er ca 1958-1959, men både transformatorene og kontrollanlegget er av nyere dato. 

Isolert innendørs 420 kV GIS-anlegg med kontrollanlegg ble idriftsatt 1984 og ligger lenger øst oppe i terrenget.

Det er ingen transformering mellom 300kV og 420kV i dag. 

Stasjonen er sentral for både for forsyning av Østlandsområdet og utveksling mot Sverige.

De senere år har det oppstått flere feil på 420 kV GIS-anlegget og tilstandsvurderingen tilsier at anlegget må fornyes for å sikre strømforsyningen i regionen fremover. 300 kV anlegget møter ikke dagens krav i beredskapsforskriften og koblingsanlegget vil også kunne være aktuellt for oppgradering til 420 kV spenningsnivå frem i tid. Av den grunn søker man nå etter ny tomt med plass til begge stasjonsenhetene, men endelig løsningsvalg skal tas høsten 2020 og da fattes beslutning på hvorvidt man oppgraderer 420 kV-anlegget eller også 300 kV-anlegget.