Som en del av utredningsarbeidet vil vi gjennomføre grunnundersøkelser i området Hamang-Smestad i løpet av våren 2016. De første prøveboringene starter opp i uke 18. Boringene vi skal gjennomføre utføres som totalsonderinger. Det vil si at det bores ned gjennom løsmasser og ytterligere tre meter ned i fjell. Hullet som bores er ca. 5 cm i diameter. Etter gjennomført boring vil hullet tettes igjen, og overflaten vil bli satt tilbake i opprinnelig stand. Grunnundersøkelsene gjøres for å vurdere om og eventuelt hvor det er mulig å komme frem med jordkabler, samtidig som vi foretar undersøkelser av dagens linjetrasé. Vi prøver i størst mulig grad å gjennomføre grunnundersøkelsene på offentlig grunn. Der vi har behov for å bore på privat grunn, vil vi ta kontakt med dem det gjelder i forkant for å få klarert dette.

 

I forbindelse med utredningsarbeidet har vi også behov for å gjennomføre seismiske målinger enkelte steder. Seismiske målinger har til hensikt å kartlegge dybden til fast berg, løsmassetyper og lagtykkelser i grunnen, samt bergkvalitet. Sammen med grunnboringer gir seismiske målinger et godt bilde av hvordan fjellformasjonene er under bakken i et område. Statnett vil i tiden fremover fortsette utredningsarbeidet for forbindelsen Hamang-Smestad, og planlegger å søke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om konsesjon i løpet av 2019. NVE vil i forbindelse med konsesjonsbehandlingen sende søknaden på høring, og alle berørte vil få mulighet til å uttale seg. Konsesjoner i energisektoren behandles etter energiloven.

 

Har du spørsmål, send e-post til: storoslo@statnett.no.