Strømnettet i Oslo, Akershus og Østfold er gammelt og må fornyes. Statnett er allerede i gang med flere tiltak for å forsterke nettet i området og utarbeider nå områdeplanen som viser behov og planlagte tiltak i møte med store planer for økt forbruk.

- Denne vinteren ferdigstiller vi ny kabelforbindelse mellom Smestad og Sogn i Oslo. Vi er godt i gang med oppgradering av Hamang transformatorstasjon i Bærum, og vi skal i gang med å bygge ny kabelforbindelse mellom Sogn og Ulven i Oslo. Vi har også søkt om å fornye flere stasjoner i området. Alt dette er viktig for å sikre strømforsyningen og legge til rette for befolkningsvekst og elektrifisering. Det er vår viktigste prioritet. En stor andel av Statnetts samlede investeringsaktivitet pågår nå i regionen, sier konserndirektør for Nett, Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

Konserndirektør for nett, Elisabeth Vike Vardheim
Denne vinteren ferdigstiller vi ny kabelforbindelse mellom Smestad og Sogn i Oslo. Vi er godt i gang med oppgradering av Hamang transformatorstasjon i Bærum, og vi skal i gang med å bygge ny kabelforbindelse mellom Sogn og Ulven i Oslo. Vi har også søkt om å fornye flere stasjoner i området sier konserndirektør for nett, Elisabeth Vike Vardheim. Foto: Jarle Nyttingnes

Ny storskala industriutvikling vil kreve nett, produksjon og fleksibilitet

I Oslo, Akershus og Østfold er det et stort kraftunderskudd. Det er mye alminnelig forbruk i området, men svært lite produksjon. Behovet for ny produksjon og import av kraft inn til området er derfor stort. Et sterkt transmisjonsnett er helt avgjørende.

Dagens maksimalforbruk i området er om lag 5500 MW. Statnett og Elvia har til sammen fått forespørsler om å knytte til rundt 1000 MW nytt forbruk i området. Av disse er det kun 200 MW som har fått reservert kapasitet, og de resterende må avvente ytterligere tiltak.

- Arbeidet med områdeplanen viser at tiltakene Statnett er i gang med ikke alene er tilstrekkelige for å møte de nye, store forbruksplanene. Ny industriutvikling vil kreve ny produksjon og ytterligere nettforsterkninger. Innen området er det behov for nye stasjoner og økt transformeringskapasitet. Fornyelse av Hamang-Bærum-Smestad og Flesaker-Tegneby-Hasle, sammen med flere tiltak vest-øst gir økt kapasitet inn til regionen fra vest. Ytterligere fornyelser og oppgradering til 420 kV er også nødvendig. I tillegg er det behov for større tiltak i regionalnettet for å øke kapasiteten lokalt. Alt dette vil ta tid. Det er også behov for raskere konsesjonsprosesser, sier Vardheim.

Mer produksjon i området er nødvendig for å møte de nye forbruksplanene. Østlandsområdet er et underskuddsområde som vil være avhengig av tilførsel fra omkringliggende områder, men det er også behov for å øke produksjonen internt i området.

- Økt produksjon i området er en forutsetning for å kunne realisere de mest ambisiøse scenariene for økt kraftforbruk. Det vil også muliggjøre raskere tilknytning av nye kunder. Vi kan ikke løse situasjonen bare ved å bygge mer nett, det trengs også mer produksjon, og deler av produksjonen må komme i nærheten av forbruket, understreker konserndirektør for Kraftsystem og Marked, Gunnar Løvås.

Konserndirektør for Kraftsystem og Marked, Gunnar G. Løvås
Økt produksjon i området er en forutsetning for å kunne realisere de mest ambisiøse scenariene for økt kraftforbruk sier konserndirektør for Kraftsystem og Marked, Gunnar G. Løvås. Foto: Jarle Nyttingnes

Behov for mer fleksibilitet

Fremtidens kraftsystem vil være avhengig av langt mer fleksibilitet. En stadig større andel av kraftproduksjonen vil komme fra uregulerbare kraftkilder, og forbruket må i større grad tilpasse seg tilgangen på kraft til enhver tid. Det betyr at flere av de store kraftforbrukerne må være fleksible og må tilknyttes på vilkår for å kunne realiseres.

- Planene om nytt kraftforbruk og elektrifisering av eksisterende forbruk overgår tilgangen på kraft. Selv om Statnetts planer om nettforsterkninger vil legge til rette for mye, vil dette ta tid. Det er derfor vår klare anbefaling at det etableres gode kriterier for prioritering mellom ulike kategorier forbruk. Forbruk må etableres der det er mest hensiktsmessig, samtidig som samfunnet må vurdere hvilke planer som skal prioriteres først. Nye store industriprosjekter som har frihet til å velge lokalisering nærmere områder med mye kraftproduksjon, bør vurdere dette eller sikre tilgang på mer produksjon i nærområdet, sier Gunnar Løvås.

Arbeidet så langt med områdeplan Oslo, Akershus og Østfold presenteres i to møter, henholdsvis torsdag 13. oktober i Oslo og torsdag 20. oktober i Sarpsborg. I møtene presenterer Elvia og Statnett forventningene til forbruksvekst fremover og hvordan vi sammen skal legge til rette for befolkningsvekst, elektrifisering av transportsektoren og andre forbruksplaner.