På bakgrunn av store planer om industri-, næringsutvikling og elektrifisering i Vestfold og Telemark har Statnett tildelt/reservert flere hundre MW til Lede og deres kunder de siste årene. Tilknytning av nytt forbruk utover dette gjør det nødvendig med nettforsterkninger. For å realisere mye nytt forbruk vil det også være behov for økt produksjon av kraft.

Statnett er i ferd med å gjennomføre arbeidet med områdeplan Vestfold og Telemark. Ferdigstillelse og publisering av alle 10 områdeplanene vil skje utover vinteren og på nyåret.

Økt etterspørsel

Det grønne taktskiftet gir stor økning i kraftforbruket. Konkretisering av klimamålene og teknologiutvikling gjør at forbruket øker mye og raskt, og etablering av ny grønn industri flere steder. I dette området, med lange industritradisjoner, er også elektrifisering av eksisterende industri en viktig driver.

I Grenlandsområdet har Statnett så langt reservert 280 MW til økt forbruk. Til sammenligning er dagens forbruk i samme område om lag 700 MW. Utover dette er det planer om omtrent 3000-4000 MW nytt forbruk. Arbeidet med områdeplanen Vestfold og Telemark viser at det ikke er tilgjengelig kapasitet på vanlige vilkår i Grenland utover det som allerede er reservert før ytterligere forsterkninger av nettet er gjort.

For Vestfold er det vurdert som driftsmessig forsvarlig med 530 MW økt forbruk etter at Statnett har økt transformatorkapasitet i eksisterende stasjoner.

Midlertidige tiltak

Statnett har omfattende planer for oppgradering og nybygging av nett som på sikt vil gi rom for stor forbruksøkning. Parallelt med dette jobber vi med midlertidige tiltak hvor vi blant annet ser på muligheter for temperaturoppgradering av eksisterende linjer samt tilknytning av forbruk på vilkår. -Dette kan gi mulighet for noe økt tilknytning i Grenlandsområdet frem til nye nettforsterkninger er på plass forteller konserndirektør Gunnar G. Løvås i Statnett.

Vi skal legge til rette for at vanlig forbruk kan knyttes til, og vi skal også håndtere elektrifisering av transportsektoren. Det gjør vi gjennom å drifte strømnettet med lavere sikkerhetsmarginer. En realisering av det omsøkte forbruket gir en fundamental endring av kraftsituasjonen i området, med behov for mye mer kraft i eller inn til området avslutter Gunnar G. Løvås.