Statnett er i ferd med å ferdigstille arbeidet med områdeplan Nord som dekker nordre Nordland, Troms og Finnmark. Sammen med områdeplanen for Bergensområdet og Haugalandet er dette en av de to første områdeplanene som ferdigstilles. Ferdigstillelse og publisering av alle 10 områdeplanene vil skje utover vinteren og neste vår.

Det grønne taktskiftet gir stor økning i kraftforbruket. Konkretisering av klimamålene og teknologiutvikling gjør at forbruket øker mye og raskt, og ny grønn industri er under etablering mange steder. Statnett har mottatt forespørsel om 3 000 MW nytt forbruk i område Nord, hvorav 2 000 MW ønskes realisert i løpet av nærmeste 5 år. Dette er en betydelig økning sett i forhold til dagens forbruk i området på ca. 1 500 MW. I tillegg til dette kommer forventet forbruksvekst som følge av elektrifisering av transport.

-Analysene vi har gjort i områdeplanarbeidet for Nord viser at all ledig tilgjengelig kapasitet i nettet enten er tatt i bruk eller reservert. Dette gjelder både med den nettkapasiteten vi har i dag og med de nye anleggene vi planlegger i drift i løpet av de nærmeste 5-6 årene, forteller konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett.

-Vi har reservert nettkapasitet til ca 1 150 MW nytt forbruk, som er en økning på 80 % fra dagens forbruk. Dette gir en fundamental endring av kraftsituasjonen i området, med behov for mye mer kraft i eller inn til området. Det nye forbruket er både elektrifisering av petroleum og ny industri.

Vi skal legge til rette for at vanlig forbruk kan knyttes til, og vi skal også håndtere elektrifisering av transportsektoren. Det gjør vi gjennom å drifte strømnettet med lavere sikkerhetsmarginer.

I arbeidet med områdeplaner har Statnett identifisert tiltak som trinnvis vil løfte kapasiteten i regionen til både industriforbruk og produksjon framover.

-Dette er alt fra pågående prosjekter som ny Vinnelys transformatorstasjon i Nordreisa, til den mer langsiktige løsningen med mer kapasitet inn sørfra med en ny 420 kV-ledning. På grunn av lange ledetider for nytt nett, spesielt nye ledninger i transmisjonsnettet, kan det med dagens prosesser ta mer enn 10 år, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim, Statnett. -Sammen med bransjen, berørte parter, myndigheter og interessenter ønsker vi å jobbe for en mer effektiv, men samtidig inkluderende og grundig, prosess på vei til et sterkere nett i nord!

Arbeidet så langt med områdeplan Nord presenteres i to møter, den 25. august i Tromsø og den 1. september i Alta. På møtene presenterer regionale nettselskapene HLK Nett, Arva, Lucerna og Barents Nett samt Statnett arbeidet som er gjort og hvordan vi foreslår å legge til rette for det nye/økte behovet for kapasitet.