-Når vi skal ha tiltak som kan hjelpe i en eventuell svært anstrengt situasjon, er det viktig at vi har god oversikt over mulige tiltak og hvordan de kan bidra og kostnadene ved dem.  Derfor må beslutningen om å eventuelt benytte Energiverk Mongstad i en slik situasjon settes i en større sammenheng, sier Peer Olav Østli, konserndirektør for Systemdrift i Statnett.

SAKS-tiltak er særlige tiltak som kan sikre kraftforsyningen i anstrengte situasjoner når det er knapphet på energi. Slike tiltak skal vurderes ut fra hvor effektive de vil være, i tillegg til økonomisk nytte, finansiering og plassering i forhold til nettet. Tiltakene må kunne være tilgjengelige i ulike typer situasjoner, være samfunnsøkonomisk rasjonelle og tilgjengelig i områder hvor det er behov.

Statnett har tidligere pekt på at en nedleggelse av Energiverk Mongstad reduserer forsyningssikkerheten i regionen, og energiverket kan være et SAKS-virkemiddel. I en anstrengt kraftsituasjon kan energiverket være et avgjørende bidrag til å unngå utkopling av forbruk. Statnett har derfor anbefalt fortsatt drift av energiverket.

-Vi mener det er viktig å beholde tilgjengelig kraftproduksjon når vi er på vei inn i en situasjon med mulig knapphet på kraft. Derfor ber vi Equinor om å revurdere sin beslutning og sikre at Energiverk Mongstad kan være tilgjengelig som tiltak for å trygge forsyningssikkerheten, sier Peer Olav Østli i Statnett.

Østli understreker at det er en god dialog mellom Statnett og Equinor om hvordan man kan sikre at Energiverk Mongstad vil kunne være tilgjengelig også etter 1. september. Equinor viser i denne dialogen til at det er teknisk mulig å holde anlegget i videre drift og at de vil vurdere operasjonelle og kommersielle løsninger for at energiverket kan opprettholdes.

Statnett utreder flere ulike tiltak for svært anstrengte kraftsituasjoner og skal komme med sin anbefaling innen 1. oktober. I første omgang bes det derfor om at Equinor sikrer at kraftverket er tilgjengelig frem til denne utredningen er ferdigstilt.