Denne siden gir en oversikt over nyttige lenker til relevant data. Oversikten oppdateres fortløpende, basert på spørsmålene vi mottar fra studenter. Finner du ikke det du ser etter kan du sende en e-post til studentkontakt@statnett.no.

 

Om Statnett

 

Anleggsdata

  • Teknisk beskrivelse av kraftledninger, transformatorstasjoner og andre nettanlegg kan finnes i konsesjonssøknader og anleggskonsesjoner på statnett.no eller på NVE sine nettsider.
  • NVE Atlas gir også mye informasjon om nettanlegg. 
  • Utover dette kan det finnes tekniske beskrivelser i resultater fra Statnetts FoU-prosjekter

 

Feilstatistikk

 

Fornybar energi

 

Kraftsystemdata

Kraftmarkedet

 

Nettutvikling

 

Priser

 

Reservemarkeder

 

Se forøvrig våre tidligere forskningsrapporter