I dag fremkommer krav til funksjonalitet i nye anlegg i kraftsystemet gjennom "Funksjonskrav i kraftsystemet" (FIKS), sist oppdatert og utgitt i 2012. Dokumentet er en veileder som inneholder anvisninger om hvilke krav systemansvarlig normalt stiller til utstyr og funksjonalitet for å ivareta driftssikkerheten i kraftsystemet. Systemansvarlig forutsetter at kravene i veilederen (FIKS) er lagt til grunn ved planlegging av nye anlegg og endringer i eksisterende anlegg i kraftsystemet.

Dagens krav og behandlingsprosesser for nye anlegg i kraftsystemet vil endres som følge av EUs nye forordninger for nettilknytning. Disse forordningene inneholder tekniske krav til nye anlegg, krav til prosesser ved idriftsettelse og oppfølgingskrav for å sikre at de tekniske kravene er ivaretatt. Forordningene for nettilknytning åpner også for at kravene i spesielle tilfeller kan få virkning også for eksisterende installasjoner.

Det er tre forordninger om nettilknytning:

Forordningene stiller tekniske krav ved tilknytning (forbruk, produksjon, HVDC) og krav til hvordan disse kravene skal følges opp gjennom levetiden til anleggene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ba Statnett i 2015 om å utarbeide et forslag til praktisk gjennomføring av forordninger for nettilknytning i Norge. Statnetts forslag til implementering av EUs forordninger for tilknytning av produksjon, forbruk og HVDC ble oversendt NVE i august (DCC) og desember (RfG og HVDC) 2017.

Se dokumenter i dokumentlisten lenger ned på denne siden.

Revisjon av dagens veiledende funksjonskrav

I årene som har gått siden siste revisjon av FIKS, samt gjennomgangen av EUs tilknytningsforordninger, har systemansvarlig og NVE sett et behov for en gjennomgang av dagens veiledende funksjonskrav (FIKS 2012). NVE ba derfor systemansvarlig i mars 2018 om å starte opp arbeidet med en revisjon av de veiledende funksjonskravene. Dette arbeidet skal ses i sammenheng med nye krav til retningslinjer for systemansvaret og fremtidig implementering av EUs tilknytningsforordninger i norsk rett. NVE oppfordrer i tillegg systemansvarlig til å oppdatere FIKS på en slik måte at de veiledende funksjonskravene på et senere tidspunkt kan fungere som en veiledning til kravene gitt av tilknytningsforordningene. 

I henhold til kravene i tilknytningskodene skal ENTSO-E forberede en ikke-bindende veiledning (IGDs) til sine medlemmer og andre nettselskap vedrørende de deler av tilknytningskodene som krever nasjonale avgjørelser. Denne ikke-bindende veiledningen skal forklare de tekniske temaer, betingelser og gjensidige avhengigheter som må tas hensyn til når kravene i tilknytningskodene skal etterleves på nasjonalt nivå. Mer informasjon finnes på ENTSO-E sine nettsider.