Forordningene kan finnes på lenkene nedenfor:

Mer informasjon finnes også på ENTSO-E sine nettsider.

Dagens krav og behandlingsprosesser for nye anlegg i kraftsystemet vil endres som følge av EUs nye forordninger for nettilknytning. Disse forordningene inneholder tekniske krav til nye anlegg, krav til prosesser ved idriftsettelse og oppfølgingskrav for å sikre at de tekniske kravene er ivaretatt. Forordningene for nettilknytning åpner også for at kravene i spesielle tilfeller kan få virkning også for eksisterende installasjoner.

Dagens regelverk

I dag ivaretas funksjonsegenskaper til anlegg i kraftsystemet gjennom enkeltvedtak i henhold til forskrift om systemansvaret (fos) § 14. Funksjonskravene som legges til grunn står i Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i kraftsystemet (NVF). NVF er en del av retningslinjer for utøvelse av systemansvaret, som er hørt med bransjen og godkjent av Reguleringsmyndigheten for energi (RME). I utarbeidelsen av NVF ble funksjonskravene tilpasset tilknytningsforordningene der hvor det ble ansett som rasjonelt og innenfor dagens hjemler i fos.

Les mer om dagens regelverk og funksjonskrav på Fosweb-Kraftsystemfunksjonalitet og våre retningslinjesider.

Statnetts forslag til praktisk gjennomføring av tilknytningsforordningene

NVE ba Statnett i 2015 om å utarbeide et forslag til praktisk gjennomføring av forordninger for nettilknytning i Norge. Statnetts forslag ble oversendt NVE i august (DCC) og desember (RfG og HVDC) 2017.