En rekke tiltak i transmisjonsnettet må til for å kunne overføre mer kraft inn til og gjennom Bergen og omland for å møte det økte behovet. Flere av disse tiltakene er i gang allerede. I konsesjonssøknaden omsøkes siste del av trinn to i spenningsoppgraderingen Sogndal-Modalen. Når trinn to i Statnetts områdeplan for Bergensområdet er ferdig vil det bidra til å øke kapasiteten til omtrent 2600 MW i Bergensområdet.

Statnetts områdeplan for Bergensområdet og Haugalandet beskriver en trinnvis plan for nettutvikling. Planen består av fem trinn, hvorav trinn en omfatter spenningsoppgradering av nettet mellom Modalen og Kollsnes og trinn to spenningsoppgradering mellom Sogndal og Modalen (se faktaboks).

- Det er vår oppgave å sørge for at det er nok kapasitet i strømnettet til de som søker om å knytte seg til eller øke sitt strømuttak. Ny stasjon og ledning som vi nå har søkt om å få bygge i Vik er viktige for vekst og forsyningssikkerhet for strøm til både husholdninger og næringsliv i Vestland, sier Elisabeth Vike Vardheim, Statnetts konserndirektør for Nett.

Statnett søker om:

  • Vik transformatorstasjon med moderne GIS-teknologi. Stasjonen skal erstatte Refsdal koblingsstasjon og Hove transformatorstasjon i Vik kommune. Inngjerdet område totalt ca 21.000 m2.  Statnetts område 17000 mog Sygnirs område på 4000 m2.

  • En 420 kV forbindelse på 23 km fra fjordspennet over Sognefjorden ved Ramnaberg frem til omsøkt Vik transformatorstasjon i Ovrisdalen. Omsøkt ledning vil erstatte dagens 300 kV Sogndal-Hove og 300 kV Hove-Refsdal.

  • Bruk av veier og anleggsplasser

  • Midlertidige anlegg og deponi

  • Oppgradering av veier og broer

 


Statnett søker om å rive:

Statnett søker om rivning av følgende anlegg når ny 420 kV ledning mellom Ramnaberg og Vik transformatorstasjon er ferdig og i drift:

  • 300 kV kraftledning Hove-Refsdal
  • Ledningen 300 kV Sogndal-Hove rives fra sørsiden av fjordspennet over Sognefjorden

 

Riving av stasjonsanlegg i transmisjonsnettet:

Statnett søker om riving av følgende anlegg når ny 420 kV Vik stasjon er etablert:

  • Refsdal stasjon, apparatanlegg og tilhørende kontrollanlegg
  • Hove stasjon, apparatanlegg og tilhørende kontroll

 

Det har vært flere møter med kommune og berørte underveis i prosessen, og før konsesjonssøknaden ble ferdigstilt inviterte Statnett til informasjonsmøte og åpen kontordag. Konsesjonssøknaden er sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for behandling. Det er NVE som overtar konsesjonsprosessen og vil sende konsesjonssøknaden på høring.

 - Det er viktig at berørte parter benytter seg av høringen dersom de har noe på hjertet. NVE tar nå prosessen videre og vil etter hvert sende søknaden på høring, slik at alle som blir berørt av våre planer i Vik får anledning til å uttale seg, sier Elisabeth V. Vardheim.

Tidspunktet for høringsprosessen blir annonsert av NVE.

Statnett er kjent med at Sygnir, som eier og drifter underliggende nett i området, ønsker å overta dagens 300 kV Refsdal – Hove og deler av 300 kV Sogndal-Hove samt 300 kV Hove stasjon for å drifte disse anleggene på 132 kV. Dette må Sygnir søke om i egen konsesjonssøknad, og det blir opp til NVE å ta beslutning.

 

Faktaboks:
Trinnvis utvikling i Bergensregionen og Vestland:

Trinn 1: Øygardskabelen, Fensfjordkabelen, økt transformering. Spenningsoppgradere til 420 kV mellom Kollsnes og Modalen. Nye Øygarden stasjon, nye Krossdalen stasjon samt ny ledning mellom dagens Steinsland og Modalen

Trinn 2: Spenningsoppgradere til 420kV mellom Modalen og Sogndal. Ny ledning mellom Sogndal og Refsdal. Nye Vik transformatorstasjon

Trinn 3: Ny forbindelse til Kollsnes fra Samnanger (alternativt Modalen). Spenningsoppgradere ledningene mellom Samnanger og Sauda

Trinn 4:  Spenningsoppgradere og fornye forbindelse mellom Samnanger og Fana. Stasjonene Litle Sotra og Fana reinvesteres

Trinn 5:  Spenningsoppgradere til 420kV de resterende 300kV anleggene i bergensregionen

 

Figur som viser Trinnvis utvikling som vist i områdeplan for Bergensområdet og Haugalandet
Trinnvis utvikling som vist i områdeplan for Bergensområdet og Haugalandet