Det er ikke lenger behov for Stokkeland transformatorstasjon når prosjektet Lyse – Fagrafjell er bygget og satt i drift. Fagrafjell transformatorstasjon erstatter stasjonen som skal rives. De to transmisjonsnettledningene, som i dag er koblet til Stokkeland transformatorstasjon vil bli flyttet over til nye Fagrafjell transformatorstasjon.

- Å rive Stokkeland stasjon er en del av det langsiktige arbeidet på Nord-Jæren, og tidspunktet for når vi kan rive avhenger av at vi får satt i drift Fagrafjell transformatorstasjon, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for nett i Statnett.

Riving av Stokkeland kan først skje når Lyse-Fagrafjell er satt i drift i 2023, og når Lnett har fått gjort nødvendige tiltak i sitt regionalnett. Tidligst mulig oppstart av rivearbeidene vil være høsten 2024. Når rivejobben er unnagjort vil det fortsatt stå master på området, med tilhørende begrensninger for bruk. Det er planlagt å sette opp to nye master inne på dagens stasjonsområde, og disse skal føre ledningen videre mot Bærheim transformatorstasjon.

Lnett eier og drifter regionalnettet ("fylkesveiene" i strømnettet) i Sør-Rogaland. Mer informasjon om Lnett sine prosjekter finnes på deres nettsider https://www.l-nett.no/utbyggingsprosjekter/.

 

Viktig å styrke strømnettet
Det er nødvendig å forsterke strømnettet som forsyner regionen i dag fordi det har for dårlig kapasitet til å håndtere det økte strømforbruket som har vært og som følger av forventet, langsiktig vekst i regionen.


Langsiktig nettutvikling Nord-Jæren
Statnett har ansvaret for transmisjonsnettet ("motorveiene" for strøm) og samarbeider med Lnett om tiltak for å sikre kraftforsyningen på Nord-Jæren. Riving av Stokkeland transformatorstasjon og erstatte den med nye anlegg er et viktig tiltak og en del av den langsiktige nettutviklingen for å styrke strømforsyningen i regionen.

Statnett er i gang med å styrke forsyningssikkerheten inn til Sør-Rogaland med bygging av ny 420 kV-ledning fra Lysebotn til Fagrafjell. Forsyningssikkerheten på Nord-Jæren er heller ikke tilfredsstillende, og vi har derfor meldt en ny 420 kV-ledning fra nye Fagrafjell transformatorstasjon til Bærheim transformatorstasjon. Nevnte tiltak gir imidlertid ikke nok kapasitet til å dekke kjente forbruksplaner. Vi planlegger derfor å oppgradere 300 kV-ledningene sørfra til Fagrafjell, for å øke kapasiteten inn til området.

Det grønne taktskiftet skjer nå
Statnett skal legge til rette for forsyningssikkerhet, elektrifisering og ny grønn verdiskaping. Vi skal sikre tilstrekkelig kapasitet i nettet til ny produksjon, økt forbruk og ny næringsvirksomhet, og på den måten legge til rette for det grønne skiftet.