- Det kom mange innspill til NVE i forbindelse med høringsprosessen og tilleggsutredninger er et naturlig steg videre. En grundig konsesjonsprosess bidrar til at prosjektet blir tilstrekkelig belyst før det tas beslutninger. Vi skal jobbe så raskt vi kan sammen med Stavanger kommune og andre involvert parter for å finne løsninger, sier Tor Morten Sneve, prosjektleder i Statnett.

 

NVE ber om følgende tilleggsutredninger:


  • Nærmere redegjørelse av vurderte, men ikke omsøkte alternativ.
  • Vurdere om det fins andre aktuelle plasseringer i dialog med Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, berørte grunneiere og andre relevante aktører.
  • Utrede gassisolert (GIS) anlegg Krossberg og alternative tomter
  • Utrede ny stasjonsplassering med gjenbruk av eksisterende stasjonsareal på Stølaheia ved bruk av GIS
  • Gjennomføre nye feltundersøkelser for å oppdatere kunnskapsgrunnlag for naturmangfold

 

I tillegg ønsker NVE status for kartlegging av kulturminner, informasjon om fordeler og ulemper om kabel som alternativ til luftledning inn til ny stasjon samt avbøtende tiltak.

 

Les brevet fra NVE i dokumentoversikten.