Ny tursti til Store Stokkavatn

Vi forstår ønsket om å bevare Tingbøskogen og turmulighetene. Statnett ønsker å bygge ny tursti på utsiden av stasjonen, slik at man fortsatt kan gå fra Sunde til turområdene ved Store Stokkavatn. Stien skal stå ferdig før byggearbeidene med transformatorstasjon starter. Vi har også søkt om å rive deler av Stølaheia transformatorstasjon, som ligger langs turstien til Store Stokkavatn. Dette bidrar til å gjøre det totale fotavtrykket i prosjektet litt mindre. Forutsetningen er at NVE (Norges vassdrag- og energidirektorat) gir konsesjon.

Setter pris på høringsinnspill

Vi setter pris på at de som er berørt engasjerer seg og kommer med innspill til høringsprosessen. Innspill til høringen kan bidra til å belyse saken ytterligere. Dersom NVE mener at fakta og underlag som Statnett har presentert i konsesjonssøknaden ikke er godt nok utredet eller belyst, vil de be Statnett om tilleggsutredninger.

Statnetts rolle i denne fasen, hvor vi søker konsesjon, er å presentere fakta og underlag som er relevant for saken til NVE. Vi innhenter fakta fra mange fagområder og Multiconsult har bistått oss i arbeidet med å innhente noe av dette. Da benytter vi oss også av rapporter som andre har utarbeidet om samme tema før oss. Vi i Statnett har vært på flere befaringer, men å vurdere naturmangfold er ikke vår kjernekompetanse, og vi må derfor sørge for å trekke inn andre fagmiljøer for slike vurderinger. Vi bruker rapportene som en del av vår totalvurdering.


Flere alternativer er vurdert

Vi har sett på fire alternative plasseringer på strekningen mellom Grannes og Store Stokkavatn, og har vurdert fordeler og ulemper for hver enkelt av disse. Ingen av alternativene har klare fordeler sammenliknet med plasseringen vi har søkt om, slik vi vurderer det. I tillegg vil andre plasseringer medføre behov for lengre ledninger og kabler og behov for ekstra koblingsanlegg. Totalt sett vil dette gjøre fotavtrykket for den nye transformatorstasjonen større og kostnadene høyere. I Stavanger er det vanskelig å finne områder som ikke kommer i konflikt med friluftsinteresser og boligområder. Et annet viktig poeng er at andre naturlige steder vil være i strid med nasjonale føringer om å verne matjord.

Det er viktig å bygge ut strømforsyningen slik at de som bor i Stavanger-området får nok strøm også i framtiden og slik at vi kan nå klimamål og legge til rette for et fossilfritt samfunn. Vi har lagt frem vår vurdering av hvordan dette kan løses for Krossberg transformatorstasjon. Nå er det NVE som skal vurdere og ta beslutning om eventuelt å gi konsesjon.