De to jordkablene mellom Sogn og Ulven, som er fra 1950- og 60-tallet, er modne for utskifting. Mye har skjedd med veier og bebyggelse siden kablene ble lagt for 60-70 år siden. Traséene som ble valgt den gang er derfor ikke egnet for nye kabler.

 

Statnett gjør grundige utredninger for å velge den beste løsning for framføring av nye kabler, enten i grøft eller tunnel. I den totale vurderingen vil vi også ta i betraktning de ulemper som anleggsarbeidet vil medføre for de som bor på strekningen mellom Sogn og Ulven transformatorstasjoner. Det vi vet i dag er at det ligger mye i bakken i dette området. Det betyr at det er utfordrende å komme frem med kabler i grøft.

 

– Hvis det skulle bli aktuelt å søke konsesjon for kabler i grøft, vil det bli nødvendig med minst en ny trasé. Årsaken til det, er at de gamle kablene må være i drift for å sikre strømforsyningen mens Statnett legger nye kabler, sier prosjekteringsleder Kjell Rønningen.

 

Både i 2015 og 2016 vil det bli gjennomført prøveboringer mellom Sogn og Ulven for å få mer informasjon om grunnforholdene i området. Dette arbeidet vil fortsette inntil vi anser at vi har tilstrekkelig med informasjon om forholdene. Sannsynligvis blir vi ferdig med arbeidene i løpet av 2016.

 

– Prøveboring gir oss informasjon om dybden til fast fjell, som er viktig i forbindelse med planlegging av en eventuell tunnel. At vi borer på et sted, er imidlertid ikke ensbetydende med at det vil komme en tunnel under dette stedet.

 

Ved prøveboring brukes en liten borerigg til å lage et hull som er om lag 5 centimeter i diameter. Hullet fylles igjen etterpå.

 

I forbindelse med utredningsarbeidet har vi også behov for å gjennomføre seismiske målinger utvalgte steder. Seismiske målinger har til hensikt å kartlegge dybden til fast berg, løsmassetyper og lagtykkelser i grunnen, samt bergkvalitet. Sammen med grunnboringer gir seismiske målinger et godt bilde av hvordan fjellformasjonene er under bakken i et område.

 

Når utredningsarbeidet er gjennomført, vil Statnett søke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om konsesjon for kabelforbindelsen Sogn–Ulven. I NVEs behandling av konsesjonssøknaden vil det gjennomføres høring, der alle berørte parter vil få mulighet til å gi uttalelse. Konsesjoner i energisektoren behandles etter energiloven.

 

Kabelforbindelsene Sogn–Ulven eies i dag av Hafslund Nett AS. Den nye forbindelsene vil, når den kommer på plass, bli en del av sentralnettet og eies av Statnett SF.

 

For ytterligere informasjon kontakt oss på e-post