- Dette er et nytt og viktig skritt på veien for å sikre trygg strømforsyning i hovedstadsregionen i fremtiden, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

Strømkablene mellom Sogn og Ulven i Oslo er fra 1950-60 tallet og har en tilstand som ikke er tilfreds­stillende. Allerede ved dagens forbruksnivå kan feil på ett av kabelsettene, i kombinasjon med en påfølgende feil et annet sted, gi strømavbrudd for opp mot 1000 MW forbruk og dermed ramme store deler av Oslo. Siden 1990 har strømforbruket økt med over 30 prosent, og det forventes å øke fremover i takt med befolkningsvekst og nye forbruksmønstre.

- For å sikre strømforsyningen i Stor-Oslo i årene som kommer, er det viktig å få skiftet ut denne forbindelsen. Dette må skje uavhengig av hvor mye strømforbruket øker. Å fornye Oslos gamle strømnett er nødvendig for å møte morgendagens krav til forsyningssikkerhet, byutvikling og elektrifisering av hovedstaden, sier konserndirektør Vardheim.

 

Kabler i egen tunnel
Konsesjonen fra NVE gir Statnett tillatelse til å legge kabler mellom Sogn og Ulven transformatorstasjoner i en egen, ny tunnel.

- Kabler i egen tunnel er mindre utsatt for å bli skadet, lettere å inspisere, gjør vedlikehold og reparasjoner enklere, påvirker omgivelsene mindre, er totalt sett mer lønnsomt og innebærer en kortere anleggsperiode. Tunnelen er også en investering i en mulig fremtidig oppgradering, som vil bli betydelig enklere med en tunnel, sier prosjektleder Jan Nyborg i Statnett.

Fornyelsen av kabelforbindelsene Sogn og Ulven er steg to i oppgraderingen av nettet i og rundt Oslo-området i årene som kommer. Det første var å fornye Smestad og Sogn transformatorstasjoner og kabelforbindelsen mellom disse, som også går i tunnel. Her er anleggsarbeidene godt i gang.

 

Investeringsbeslutning og videre planlegging
Styret i Statnett tok investeringsbeslutning for prosjektet Sogn-Ulven 16. mai 2019.

- Prosjektet har med denne beslutningen nådd en viktig milepæl. Vi vil nå gå videre med detaljplanleggingen for kabelforbindelsen. Det skal blant annet utarbeides en miljø-, transport- og anleggsplan som skal godkjennes av NVE. I utarbeidelsen av disse planene ønsker og vil ta initiativ til en åpen og konstruktiv dialog med berørte parter. Her vil vi stille krav til hvordan arbeidet skal gjennomføres slik at vi holder oss innenfor akseptable grenseverdier. Vi skal også forhandle og inngå kontrakter med leverandører, sier Nyborg.


Meld inn energibrønn
De fremtidige anleggsarbeidene vil kunne påvirke beboere som har energibrønn der tunnelen skal gå.

- Statnett ønsker derfor å vite om alle energibrønnene i området som ikke allerede er meldt inn, slik at vi i god tid før arbeidene starter, kan foreta en konkret teknisk vurdering av hvorvidt den enkelte brønn vil bli påvirket av anlegget og hvilke tiltak som eventuelt skal iverksettes, sier Nyborg.

Har du ikke tidligere meldt fra om at du har energibrønn, kan du gjøre det ved å trykke her.

NVEs konsesjonsvedtak og bakgrunnen for dette, finner du her.


Fakta om prosjektet:

Dagens kabler eies av Hafslund. Den nye forbindelsen vil eies av Statnett

Tunnellengde: ca. 6 kilometer

Antall kabler: 2 kabelsett, hvert vil bestå av 3 kabler

Spenningsnivå: 420 kV

Minimum overføringskapasitet: 2500 MW totalt, dette tilsvarer 2,5 millioner varmeovner som står på 1000 W samtidig.

Kabeltype: PEX (Plastisolert)

Planlagt ferdigstilt: 5 år etter endelig konsesjonsvedtak

Estimert kostnad: 1 240 - 1 430 millioner kroner.

 


Kontaktinformasjon
:

Prosjektleder: Jan Nyborg 975 07 413

Nabokontakttelefonen: 957 20 211