OED opprettholder dermed NVEs vedtak fra september 2019 der Statnett ble gitt konsesjon til å bygge og drifte nytt 420 kV kabelanlegg i tunnel mellom Sogn og Ulven.

- Dette er et viktig skritt for å sikre fremtidig trygg strømforsyning i og rundt hovedstaden, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

Fremtiden er elektrisk
Siden 1990 har strømforbruket i Stor-Oslo økt med over 30 prosent, og det forventes fortsatt økning i takt med befolkningsvekst og forbruksmønster.

Strømkablene mellom Sogn og Ulven i Oslo er fra 1950-60 og er ikke i tilfreds­stillende stand. Ved dagens forbruksnivå kan en feil på ett av kabelsettene, i kombinasjon med en påfølgende feil et annet sted, gi et strømavbrudd for opp mot 1000 MW forbruk. Dette vil kunne ramme store deler av Oslo.

- For å sikre strømforsyningen i Stor-Oslo i årene som kommer, er det derfor viktig å erstatte den gamle kabelforbindelsen Sogn-Ulven. Ved å fornye Oslos gamle strømnett, vil vi klare å møte morgendagens krav til forsyningssikkerhet, byutvikling og elektrifisering, sier konserndirektør Vardheim.

Kabler i egen tunnel
Konsesjonsvedtaket fra OED gir Statnett tillatelse til å legge kabler mellom Sogn og Ulven i en egen ny tunnel.

- Kabler i egen tunnel er mindre utsatt for å bli skadet, lettere å inspisere og gjør vedlikehold og reparasjoner enklere, forteller prosjektleder Jan Nyborg i Statnett.

Fornyelsen av kabelforbindelsene mellom Sogn og Ulven er steg to i en rekke tiltak for å oppgradere nettet i og rundt Oslo. Det første var å fornye Smestad og Sogn transformatorstasjoner, samt kabelforbindelsen mellom disse, som også går i tunnel.

Krav til gjennomføring
I forbindelse med byggingen av forbindelsen mellom Sogn og Ulven, utarbeides det en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) som skal sendes på høring og godkjennes av NVE.

- Her vil vi stille krav til hvordan arbeidene skal foregå, slik at de gjennomføres på en måte som tar hensyn til omgivelsene, og spesielt ovenfor dem som blir ekstra berørt av byggearbeidene. Vi skal også forhandle og inngå kontrakter med leverandører, sier Nyborg.

Her kan du lese mer om de ulike prosjektene Statnett gjennomfører i Stor-Oslo.


Meld inn energibrønn
De fremtidige byggearbeidene vil kunne påvirke beboere som har energibrønn der tunnelen skal gå.

- Statnett ønsker derfor å få informasjon om energibrønner i området som ikke allerede er meldt inn. På den måten kan vi foreta en konkret teknisk vurdering av hvorvidt den enkelte brønn vil bli påvirket av anlegget, og hvilke tiltak som eventuelt skal iverksettes, sier Nyborg.

Har du ikke tidligere meldt fra om at du har energibrønn, send en epost til storoslo@statnett.no.

OEDs konsesjonsvedtak og bakgrunnen for dette, finner du under 'Konsesjonssøknad og vedtak'