Ett av tiltakene i Nettplan StorOslo er å fornye kabelforbindelsen mellom Sogn og Ulven transformatorstasjoner. Statnett har søkt om konsesjon for å bygge tunnel mellom stasjonene, og som en del av utredningsarbeidet gjennomfører vi grunnundersøkelser i området Sogn-Ulven.

Boringene utføres som såkalte totalsonderinger. Det vil si at det bores ned gjennom løsmasser og ytterligere tre meter ned i fjell. Hullet som bores er ca. 5 cm i diameter. Etter gjennomført boring vil hullet tettes igjen, og overflaten vil bli satt tilbake i opprinnelig stand. Disse boringene kan medføre noe støy, og vil utføres mellom klokken 07.30 og 20.00.

Det kan også bli aktuelt å ta opp jordprøver. Jordprøver tas opp med sylindre fra hull som er 8-9 cm. Hullet tettes igjen etter prøvetakingen.

På enkelte steder kan det også bli aktuelt å installere poretrykksmålere. Disse måler hvor høyt trykket til porevannet i jorda er på ulike dybder under bakken. Det er spesielt der det er tykke lag med bløt leire at det er aktuelt å måle poretrykket. Dette fordi betydelig senkning av poretrykket kan føre til at leira synker sammen og medfører skader på utsatte bygninger. Poretrykksmåleren presses ned i jorda ved hjelp av stålrør som er ca. 4 cm.

For spørsmål om disse grunnundersøkelsene, kontakt oss på epost:
storoslo@statnett.no