Statnett jobber fortsatt med utredning av hvordan strømforbindelsen mellom Smestad og Sogn transformatorstasjoner kan fornyes på best mulig måte. Undersøkelsene skal gi svar på om strømkabler skal legges i grøft eller i egen kabeltunnel.

 

Strømforbindelsene mellom Smestad og Sogn transformatorstasjoner er så gamle, at de må skiftes ut for å sikre oslofolk strømleveranse i årene som kommer. De to jordkabelforbindelsene, som er fra 1955 og 1977, er om få år modne for utskifting. Statnett er nå i gang med å utrede mulige løsninger.

 

For å undersøke grunnforholdene ble det i juni gjennomført prøveboringer i området.

 

Det ble blant annet undersøkt dybde til fjell og innhentet informasjon om svakhetssoner i berget, sier prosjektleder Kjell Rønningen.

 

Resultatene viser at det teknisk er fullt mulig å bygge kabeltunnel mellom Smestad og Sogn, noe som betyr at vi utover høsten vil fortsette utredning av både grøfte- og tunnelalternativet.

 

Det vil gjøres omfattende utredninger for både grøft- og tunnel alternativ i tiden som kommer og det tas sikte på å levere konsesjonssøknad rundt årsskiftet/tidlig neste år. Først da vil det foreligge ny informasjon om prosjektet.

 

Etter at utredningsarbeidet er gjennomført, vil Statnett søke Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) om konsesjon for kabelforbindelsen Smestad-Sogn. Det vil etter planen skje tidlig 2015. I NVEs behandling av konsesjonssøknaden vil det gjennomføres høring der alle berørte parter vil få mulighet til å gi uttalelse. Konsesjoner i energisektoren behandles etter energiloven.