Foreløpige behovs- og lønnsomhetsanalyser viser at kjent nytt forbruk alene ikke vil kunne forsvare bygging av ny kraftledning mellom Adamselv og Lakselv. Kombinert med konsesjonsgitt vind kan bygging av ny ledning derimot kunne bli samfunnsøkonomisk rasjonelt.

NVE har gitt konsesjon til to vindparker i Øst-Finnmark som ikke kan etableres uten å forsterke overføringskapasiteten i regionen. Ny kraftledning Adamselv – Lakselv vil kunne utløse deler av denne vindkraften. Dermed har vi et gjensidig avhengighetsforhold mellom utbygging av kraftledning og investeringsbeslutning fra vindkraftaktørene.

- Vi går nå i dialog med de respektive vindkraftaktørene med sikte på å avklare interessen for å legge en felles, forpliktende fremdriftsplan, sier Vibeke Hodne, prosjektleder Adamselv – Lakselv. –Vårt beslutningspunkt for konsesjonssøknad må derfor avvente en avklaring på behov fra vindkraftaktørene, legger Hodne til.

Beslutning om konsesjonssøknad flyttes derfor et halvt år, dvs fram til desember 2017.

Det er Finnmark Kraft og Varanger Kraft som innehar konsesjonsgitt vindkraft i Øst-Finnmark per nå, med vindparkene Hamnefjell og Raggovidda.