Forrige uke vedtok Statnetts styre en ny linje fra Balsfjord til Skaidi. Dette setter oss i stand til å kunne komme raskest mulig i gang etter at endelig konsesjon foreligger fra OED. I Statnetts oppdaterte investeringsplan adresseres nå behovet for en langsiktig strategi for den videre utviklingen i vår nordligste landsdel. "Statnett planlegger derfor en konseptvalgutredning om langsiktig nettutvikling i nord", heter det i et brev til NVE hvor Statnett oppdaterer sine samlede investeringsplaner for årene fremover. Konseptvalgutredningen vil bli utarbeidet i tett dialog med relevante interessenter, og den kommer til å omfatte forsyningsbehovene både på lengre og kortere sikt. Utredningen skal ferdigstilles i siste halvdel av 2015.

 

"Fremtidig forbruksutvikling i nord er usikker, og vi behøver en trinnvis strategi som sikrer at vi møter behovene etter hvert som de kommer", sier Håkon Borgen, konserndirektør for Teknologi og Utvikling i Statnett. "Vi må gå nærmere inn på fremtidig forbruksutvikling i samråd med lokale aktører, samtidig som vi kartlegger mulige løsninger."

 

I Statnetts Nettutviklingsplan fra 2013 ble Lakselv-Adamselv trukket frem som en naturlig neste etappe i nettutviklingen videre fra Skaidi. "Denne vurderingen står ved lag, og videre fremdrift for dette prosjektet vil bli gitt prioritet", sier Borgen.

 

En konseptvalgutredning (KVU) vil gi mange fordeler. "Den vil bekrefte langsiktig retning fra Skaidi", sier Borgen. "Med en KVU vil vi ha et bedre beslutningsgrunnlag for fremtidige prosjekter. I klartekst betyr det raskere konsesjonsprosesser enn hvis denne strategien mangler", legger han til.

 

"En konseptvalgutredning forener kortsiktige og langsiktige hensyn. Det er viktig at arbeidet med å styrke forsyningssikkerheten i nord fortsetter med uforminsket styrke, men det er også viktig at virkemidlene kommer i riktig rekkefølge og er riktig dimensjonert", understreker Håkon Borgen.  

 

Av prosjekter som vil bli vurdert i Konseptvalgutredningen kan nevnes Skaidi-Varangerbotn og Skaidi-Hammerfest. "De store industrietableringene og behovene i øst er fremdeles uavklart. Det er derfor enda ikke grunnlag for å sende en konsesjonssøknad om ny 420 kV-ledning fra Skaidi til Varangerbotn", uttaler Håkon Borgen. "Noe av det samme gjelder for strekningen Skaidi-Hammerfest. Nytt, større industriforbruk var begrunnelsen for tiltaket, og før dette er avklart kan vi ikke gå videre", påpeker han. "I løpet av KVU-prosessen håper vi å få et klarere bilde av den langsiktige forbruksutviklingen, slik at vi har et bedre grunnlag for å fatte fremtidige investeringsbeslutninger", avslutter Borgen.

 

Fakta om konseptvalgutredning (KVU)

Etter at Statnett har fastslått at det er et behov for å bedre overføringskapasiteten i sentralnettet eller bedre forsyningssikkerheten i et område, starter arbeidet med å innhente informasjon og analysere ulike alternative løsninger for hvordan dette kan gjøres. Dette kalles en konseptvalgutredning. Formålet med en slik utredning er å synliggjøre behov og valg av hovedalternativ samt å sikre at den faglige kvaliteten på de underliggende dokumenter i beslutningsunderlaget er godt. Vurdering av behovet for tiltak og en samfunnsøkonomisk vurdering av de alternative konseptene, er de sentrale delene av utredningen. Ferdigstilt KVU behandles i Olje- og energidepartementet. KVU er blant annet benyttet i arbeidet med nettutviklingen i Osloregionen.

 

Fakta om satsningen i nord

Statnett er i gang med utbygging av ny 420 kV ledning fra Ofoten til Balsfjord, og styret tok nylig investeringsbeslutning om utbygging videre fra Balsfjord til Skaidi. Det betyr økt forsyningssikkerhet til Nord-Norge og en stor investering i Statnett.

 

Ny 132 kV ledning fra Skogfoss til Varangerbotn i Øst-Finnmark er nylig ferdigstilt og idriftsatt, og med det er forsyningen til østlige deler av Finnmark forsterket.

 

Av andre tiltak er Lakselv stasjon under ombygging/rehabilitering, og her vil arbeidet ferdigstilles våren 2015. Ved Adamselv er ny trafo tatt i bruk, og ny reservetrafo er klargjort etter at tidligere trafo ble skadet i brann sommeren 2013.

 

Ved Hyggevatn stasjon i Hammerfest er det gjort forsterkninger knyttet til elektrifisering av flyteren Goliat.

 

Alt i alt er det utført, igangsatt eller vedtatt investeringer i region nord for i overkant av 10 milliarder kroner.

 

Kontaktperson

Berit Erdal, kommunikasjonssjef: 901 09 884