Den oppdaterte investeringsplanen inneholder noen justeringer i fremdriftsplan og kostnadsestimat for planlagte prosjekter i kommende tiårsperiode.  Endringene som bebudes i Statnetts investeringsplan innebærer dels reduksjoner og dels økninger i prosjektenes kostnadsestimater, men er totalt sett moderate. Noen prosjekter har også endret fremdriftsplan.

 

Statnett står midt i tidenes investeringsløft. Bare de siste tre årene har selskapet tredoblet utbyggingskapasiteten.

 

"Siden i fjor høst har vi ferdigstilt flere store prosjekter som Sima-Samnanger, Varangerbotn-Skogfoss og nytt kabelanlegg i ytre Oslofjord. Det gir større trygghet for strømforsyningen i Nord-Norge, på Vestlandet og Østlandet, samtidig som det legger til rette for økt verdiskaping gjennom tilknytning av nye produksjonsanlegg for fornybar energi", sier konserndirektør Håkon Borgen.

 

Prosjekter under bygging er i rute

Ledninger og stasjoner som er under bygging gjennomføres i all hovedsak som planlagt og i henhold til tidsplanen i Nettutviklingsplan 2013.

 

Unntaket er Ørskog-Sogndal, hvor Statnett måtte stanse arbeidet på deler av strekningen i Bremanger kommune som følge av en kjennelse i Gulating lagmannsrett. Statnett har startet prosessen med å få tilgang til eiendommene langs traseen. Videre fremdriftsplan for prosjektet vil utarbeides etter Statnett har fått startet opp med arbeidet i området igjen.

 

Enkelte justeringer i prosjekter under planlegging

Endringer i noen av kostnadsestimatene i prosjektporteføljen skyldes i stor grad at kunnskapen om behov, prosjektets omfang og tekniske løsninger øker når prosjektet nærmer seg realisering. For enkelte prosjekter betyr det at kostnadsestimatene reduseres. Prosjektene Balsfjord-Skaidi og spenningsoppgradering av Nedre Røssåga-Namsos er eksempler på dette. For andre prosjekter har kostnadsestimatene økt. Det gjelder bl.a. Vestre korridor, Aura/Viklandet-Klæbu og Lyse-Stølaheia.

 

Statnett overtok konsesjonen for Bjerkreim transformatorstasjon våren 2014. Det er imidlertid nødvendig med ytterligere avklaringer med NVE rundt denne. Statnett forventer å ha alle nødvendige tillatelser på plass innen 2015. Ferdigstillelse vil avhenge av hvilken gjennomføringsmodell som velges for prosjektet.

 

Statnett er i gang å bygge ny 420 kV ledning fra Ofoten til Balsfjord og det ble forrige uke fattet investeringsbeslutning for videreføringen fra Balsfjord til Skaidi. I tillegg planlegger Statnett en konseptvalgutredning for videre nettutvikling i nord som vil anbefale en langsiktig retning og kortsiktige prioriteringer.

 

Vil vurdere mulighetsrommet fremover

Investeringsnivået i kraftbransjen vil øke de nærmeste årene. Hvis Statnett realiserer alle prosjekter samlet ut fra både tidligere planer og nye behov, vil det bli en markant topp i byggevirksomheten i sektoren i 2017-2018, som deretter raskt vil reduseres. Det skyldes blant annet at et stort antall fornybarprosjekter må realiseres innen 2020 for å være støtteberettiget via sertifikatmarkedet. I tillegg utløser disse prosjektene en rekke investeringsbehov i regional- og distribusjonsnettet.

 

Statnett har økt utbyggingskapasiteten vesentlig de siste årene, og dette arbeidet vil fortsette. Men en rask kapasitetsøkning vil og kunne være mer krevende med hensyn til økt press i leverandørmarkedet, økt gjennomføringsrisiko i prosjektene og en utfordrende driftssituasjon.

 

"Vi har lært mye knyttet til kapasitetsoppbygging de siste årene. Vi ser at en kortvarig topp i investeringene ikke er ideelt. Leverandørmarkedet trenger langsiktighet, og en kort periode med vesentlig høyere aktivitet kan øke kostnader og gjennomføringsrisiko", sier konserndirektør Håkon Borgen.

 

Mot fremlegging av neste nettutviklingsplan høsten 2015 vil Statnett derfor i nær dialog med eksterne aktører, se på muligheter for å skyve noen planlagte prosjekter ut i tid. Denne prosessen vil ikke berøre prosjekter som allerede har fått konsesjon.

 

Les brevet til Norges vassdrags- og energidirektorat om oppdatert investeringsplan 2014.

 

Kontaktpersoner

Kristian M. Pladsen, kommunikasjonsdirektør: 975 86 688
Berit Erdal, kommunikasjonssjef (spørsmål om konseptvalgutredning i nord): 901 09 884