Som tidligere varslet er Statnetts beslutning om tildeling av kontrakt for ledningsentreprisen på Kvandal – Kanstadbotn påklaget. Oslo byfogdembete har behandlet denne klagen og gitt klager medhold. Statnett er ikke enig i rettens kjennelse, og er fortsatt av den oppfatning at det ikke foreligger brudd på anskaffelsesregelverket. Statnett har derfor i dag sendt inn en anke til Borgarting lagmannsrett.

Usikkert hvor stor forsinkelse det vil bli

Prosjektet Kvandal – Kanstadbotn vil bli forsinket på grunn av denne rettslige behandlingen av gyldigheten av tildelingsbeslutningen. Hvor stor forsinkelsen vil bli, avhenger av hvor raskt saken kan tas opp til behandling i lagmannsretten. Normalt vil slik saker ha 2 – 4 måneders behandlingstid fra oppstart. I tillegg kommer tiden frem til saken kan starte.

Som tidligere varslet var det planlagt oppstart våren 2021. Dette vil ikke lenger være mulig, men vi legger fortsatt til grunn oppstart i løpet av året. Forsinket inngåelse av kontrakt med hovedentreprenør medfører også forsinket inngåelse av kontrakter med underleverandører. Vi er avhengig av godt samarbeid med de som blir direkte berørt av tiltaket og ønsker derfor nå å varsle om disse forsinkelsene, sier prosjektleder i Statnett Karianne Prytz. Vi vet at mange er spente på det som skjer, men i denne situasjonen er det viktig å få en tydelig avklaring på om vi har gjort feil i tildelingen av kontrakten.

Grunneiere som har spørsmål kan kontakte vår Grunn- og rettighetserverver Håvard Bergheim. Er det andre spørsmål kan du kontakte oss som beskrevet på her på vår kontaktside. Vi informerer igjen i nyhetsbrev når det er nye oppdateringer i prosjektet.