-Selv om det er uvanlige tider med svært høye kraftpriser, er vår vurdering at det er tilfredsstillende tilgang på kraftressurser også gjennom vinteren. Selv om det er lavere fyllingsgrad i kraftmagasinene enn normalt, ser vi altså at både tilgangen på vann i magasinene og tilgangen på kraft fra andre kilder er god nok til at vi ikke er bekymret for forsyningen gjennom vinteren nå, sier Peer Olav Østli, som er konserndirektør for systemdrift i Statnett.

Statnett skal som systemansvarlig i det norske kraftsystemet gjøre vurderinger av kraftsituasjonen. Dersom det vurderes at det er for lite vann i magasinene til å sørge for trygg forsyning, skal selskapet varsle markedet om dette gjennom å varsle ulike grader av stram eller anstrengt kraftsituasjon.

Statnett varslet at situasjonen var stram i deler av budområdene NO2 og NO5 mellom 27. september og 18. november 2021. Dette var begrunnet i lav magasinfylling i deler av områdene som påvirket tilgangen på fleksibilitet og systemets evne til å håndtere feil.

De norske kraftprodusentene får signaler gjennom markedet om behovet for kraft, samtidig som de vurderer egen disponering av vannet i magasinene for å sikre produksjonen også gjennom en krevende vinter.

-Den enkelte kraftprodusent disponerer vannet i magasinene, og vi forutsetter at dette gjøres på en måte som sikrer tilgang på vann gjennom hele vinteren, understreker Peer Østli.

Samtidig vil andre forhold kunne påvirke kraftsituasjonen i Norge. Lengre perioder med kaldt vær, utviklingen i gasspriser og sen snøsmelting er eksempler på forhold som vil kunne føre til unormalt høye priser og behov for import for å forsyne kraftsystemet i Norge. Slike forhold vil også kunne påvirke Statnetts vurdering av kraftsituasjonen utover vinteren.

-Vår vurdering er altså at det ikke er et behov for å signalisere ekstra tiltak nå. Samtidig kan det skje uforutsette ting, og vi følger situasjonen tett og løpende. Dersom vi får perioder med uvanlig kaldt vær, vil vi måtte revurdere situasjonen. Det samme gjelder også dersom vi på andre måter får redusert tilgangen på kraft fra områdene rundt oss, understreker Østli i Statnett.

Det norske kraftsystemet er koblet tett sammen med de andre nordiske landene og har tilknytninger til flere land. Vurderinger av kraftsituasjonen her er sammen med forhold i markedet også en del av Statnetts vurderinger av kraftsituasjonen og tilgang på kraft gjennom ulike situasjoner. Samtidig er god tilgang på forbindelsene en forutsetning dersom det er behov for mer import for å dekke forsyningen i Norge.