I første omgang er det nå innført tiltak som gjør at kapasiteten kan økes noe. Statnett har i dag besluttet å øke kapasiteten fra Sør-Norge til Sverige. Tiltakene er også et resultat av den faglige dialogen mellom selskapene de siste ukene, og innebærer at en vurdering av driftssikkerheten på begge sider muliggjør økt kapasitet, samtidig som god driftssikkerhet ivaretas.

Situasjonen i kraftmarkedet gir lavere fleksibilitet og lavere marginer i driften. Dette betyr at reservesituasjonen er stram i hele Norden og bruk av systemvern vil i denne situasjonen bidra til mindre marginer og lavere fleksibilitet. Hensynet til operasjonell sikkerhet tilsier derfor at Statnett fortsatt ikke vil benytte systemvern for å øke kapasiteten til teoretisk maksimum på NO1-SE3.

-Vi er nå sammen med Svenska Kraftnät i ferd med å snu alle steiner for å finne måter å øke kapasiteten ytterligere begge veier og skape symmetri i risikovurderingen og grunnlaget for kapasitetsfastsettelsen. Dette er viktig for å legge til rette for et velfungerende marked som utnytter kapasiteten til beste for begge land, understreker konsernsjef Hilde Tonne.

Dialogen mellom selskapene fortsetter for å finne ytterligere måter å utnytte nettet bedre og sikre god kapasitet samtidig som forsyningssikkerheten ivaretas på best mulig måte. Dette inkluderer samarbeid på operasjonelt nivå i både plan- og driftsfasene, samtidig som man på ledelsesnivå sikrer at viktig informasjon deles fortløpende.

-Vi har en tett og god dialog med våre kolleger i Svenska kraftnät, både mellom ledelsene og på operasjonelt nivå. Nå utarbeides det konkrete tiltak som vil ta oss videre i dette samarbeidet. Det er viktig for oss å løse den situasjonen vi har, og vi opplever at dette har tydelig oppmerksomhet i begge selskapene, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.