Denne løsningen er testet i et demonstrasjonsprosjekt som Statnett har gjennomført de siste to årene. Aktører som Entelios, Hydro Energi, Fortum, Skagerak Kraft, Statkraft, Vattenfall, Glitre og Ustekveikja Energi har deltatt. Disse har i sin tur hentet inn strømforbrukere som gartnere, datasentre, batterier og elbilladere, i tillegg til tunge industriaktører som Elkem og Eramet. 

  

-Tenk deg at strømforsyningen fra et stort kraftverk eller en kabelforbindelse plutselig blir brutt på grunn av en feil. Da vil det plutselig ikke være nok strøm til forbrukerne.  I stedet for at alle mister strømmen, kan gartnerier, datasentre eller større industribedrifter som har egen avtale om dette, koble ut sitt forbruk i løpet av sekunder. Dermed kan vi unngå at strømmen går i et stort område, forklarer avdelingsleder for Systemutvikling i Statnett, Martha Marie Øberg. 

 

Nye tilbydere av reserver i strømforsyningen 

Når Statnett passer på at strømmen kommer fra kraftverk til forbruker, har vi ulike virkemidler for å hindre strømbrudd når det oppstår en feil. Omleggingen til en mer klimavennlig energiforsyning gjør at det kommer inn mer kraftproduksjon som er avhengig av været i øyeblikket, som vind- og solkraft, mens vi fra før har regulerbar vannkraft med magasiner. Samtidig pågår det en omfattende elektrifisering og forbrukere benytter strøm på stadig nye områder. Til sammen stiller dette grønne skiftet nye krav til kraftsystemet, og det er behov for nye virkemidler for å motvirke feil og hindre strømbrudd. 

 

Ett av disse virkemidlene er såkalte hurtige effektreserver eller Fast Frequency Reserves (FFR). Dette er reserver som kan tas i bruk svært raskt ved store feil i strømforsyningen. Mens det tidligere typisk har vært store vannkraftverk som har bidratt til å håndtere feilhendelser, ser Statnett nå behov for at aktører som er i stand til å respondere enda hurtigere deltar i reservemarkedet. Totalt deltar åtte leverandører med nærmere 150 MW reservekapasitet i årets demonstrasjonsprosjekt. 

 

- Vi har testet og utviklet et marked for hurtige reservetjenester gjennom ulike piloter og demonstrasjonsprosjekter siden 2018. Vi har sett gode muligheter for å få med flere aktører da raske reserver i hovedsak dreier seg om effekt og hurtighet, og ikke energivolumer – altså behovet for ekstra strøm i en kort periode, ikke større mengder strøm over tid, forklarer Øberg. -Behovet for slike reserver vil øke i årene framover. Omleggingen til et klimanøytralt energisystem vil kreve mer fornybar kraftproduksjon og handel på tvers av landegrenser. Vi opplever allerede situasjoner hvor vindkraft og import dekker større andeler av strømforbruket. Da blir systemet "lett" og sårbart for større feilhendelser. Slike hendelser oppstår sjeldent, og FFR er et effektivt virkemiddel for å sikre strømforsyningen i disse situasjonene. Derfor ønsker vi å øke tilfanget av slike raske reserver.  

 

Bedrifter kan tjene penger på å bidra til et klimanøytralt energisystem 

Aktørene som deltar i demonstrasjonsprosjektene, har gode erfaringer. I tillegg til å bidra til sikker strømforsyning og gode klimaløsninger for samfunnet, kan de også få en ekstra inntekt.  

 

-Vi deltar i år for første gang i FFR-markedet og har med oss seks gartnerier, ett på Nesodden og fem i Stavangerområdet, forklarer Roar Lyngstad som er Senior Energirådgiver hos Ustekveikja Energi. -Å levere balansetjenester til Statnett er jo langt fra kjernevirksomheten til gartnere, og vi hadde mange diskusjoner rundt hvorvidt vi skulle delta i årets demonstrasjonsmarked. Det har vært et krevende, men interessant prosjekt å få på plass.  

 

Lyngstad forteller at prosessen har gitt dem nyttig kunnskap som vil gjøre det lettere å rekruttere flere aktuelle leverandører inn i dette markedet til neste år.  

 

-Det at Statnett la til rette for å redusere risikoen for nye markedsaktører og betaler en fast sesongpris, gjorde dette til en interessant forretningsmulighet for både gartnerne og oss selv, sier Lyngstad. -Sammen har vi derfor brukt våren til å bli klar for å levere FFR til årets marked. Vi har installert og testet utstyr og er nå godkjent for levering. Vi håper at årets erfaringer gjør både Ustekveikja og gartnerne godt forberedt for å delta i dette spennende markedet i 2022 og fremover, avslutter Lyngstad.  

 

Markedsvilkår på høring 

Statnett ønsker å videreføre markedet for hurtige reserver (FFR), og planlegger oppstart i 2022. Nå er forslag til vilkår for FFR-markedet lagt ut for høring, med høringsfrist den 1. september i år. 

 

 

Ytterligere informasjon 

For mer informasjon om å delta i markedet for hurtige reserver (FFR), kontakt

FFR@statnett.no