Namsos-Surna skal legge til rette for Europas største landbaserte vindanlegg på Fosen, i Snillfjord og Hitra, samt øke nord-sør kapasiteten i sentralnettet og styrke den regionale forsyningssikkerheten. 

 

 

Viktig prosjekt for strømforsyningen i regionen

- Dette er en viktig begivenhet for Trøndelag og Møre og Romsdal, fordi denne kraftledningen styrker strømforsyningen langs kysten av Trøndelag ned til Nordmøre.  Med utbyggingen av Namsos-Åfjord og Snilldal-Surna har man nå fått et sterkt strømnett som gir en sikrere strømforsyning til regionen og som legger til rette for en elektrisk fremtid, sier konserndirektør i Statnett Elisabeth V. Vardheim.  

 

 

Effektiv utbygging har gitt besparelser

Utbyggingen av Namsos-Surna har pågått i tre år, og er satt i drift i henhold til tidsplanen.

- Prosjektet har gjennomført store besparelser som følge av et langsiktig arbeid med å få flere entreprenører inn i kraftledningsmarkedet, men også som følge av et pågående effektiviseringsarbeid i Statnett, forklarer Vardheim. Siden oppstarten av prosjektet i 2016 har kostnadsrammen til prosjektet blitt redusert med rett i underkant av 1 milliard kr, fra et estimat på 3 400-3 700 mill. NOK til 2 450-2 780 mill. NOK.

 

Gjennomført en av Norges største undersøkelser på fugl

I forbindelse med dette prosjektet har Statnett gjennomført et forskningsarbeid hvor Universitetet Nord har kartlagt og observert hekkeplasser ved i overkant av 1500 vann for storlom, smålom, svartand, hubro og hønsehauk. Undersøkelsene er foreløpig utført før og under utbygging og de siste undersøkelsene blir gjennomført nå i år, etter at arbeidet er ferdig. I tillegg vil forskerne følge opp de samme lokalitetene om 5 år. De foreløpige resultatene fra utbyggingsfasen viser at utbyggingsaktivitet ikke har hatt stor påvirkning på lom.

- Sluttresultatene fra denne forskningen vil være viktig informasjon for oss å ta med oss videre, slik at vi i senere prosjekt kan planlegge vår anleggsvirksomhet for å unngå negativ påvirkning på observert fugl, sier Elisabeth V. Vardheim.

 

 

Takk til alle berørte

- Vi vil takke alle kommunene, grunneiere, lokalbefolkning og hyttenaboer for tålmodighet i løpet av den perioden vi har hatt byggeaktivitet. Vi vet at arbeidet kan oppleves som sjenerende, selv om vi prøver å redusere ulempene så langt det lar seg gjøre, avslutter Vardheim.

I løpet av høsten vil Statnetts entreprenører utføre istandsetting av veier og rydde opp etter oss i terrenget.

Siste byggetrinn av totalprosjektet Namsos-Surna innebærer utbygging mellom Åfjord og Snilldal. I henhold til konsesjonsvedtaket fra Olje- og energidepartementet skal denne kraftledningen senest være i drift i løpet av 2028.