Dialog med kunder i tidlig fase

Noen henvender seg til Statnett tidlig i sitt eget prosjektløp og trenger kun en overordnet og foreløpig veiledning. Dette vil Statnett gi i løpet av noen uker, basert på tilgjengelig informasjon og uten å gjøre analyser. Kunder betaler ikke for denne type veiledning.

I noen tilfeller er ikke kundens effektbehov og lokalisering konkretisert, og de ønsker å få utredet flere muligheter. Da kan nettselskapene velge å ta betalt for å gjøre en nettutredning, hvis kunder ønsker informasjon utover det vi kan gi uten å gjøre analyser.

Bestilling av nettkapasitet

Når kundens effektbehov og lokalisering er rimelig avklart, kan kunder bestille nettkapasitet. Kunder må gi oss tilstrekkelig informasjon  og sende det til firmapost@statnett.no. Hvis kunden ikke skal ha tilknytning direkte i Statnetts anlegg, skal nettselskapet som skal tilknytte kunden sende oss bestillingen på vegne av kunden. Vi vil innen kort tid publisere et eget skjema for bestilling av nettkapasitet.

Statnett gir først en bekreftelse på at vi har mottatt henvendelsen, og etterspør eventuelt mer informasjon hvis det er nødvendig for å kunne vurdere saken.

Statnett må gjøre en analyse av om kundens bestilling er driftsmessig forsvarlig. Kunden betaler ikke for denne vurderingen.

Eksempler på tidsbruk for selve analysen:

 • Enkle saker tar normalt 1-3 måneder.
 • Vanskeligere saker kan ta opp mot 6 måneder. Dette gjelder saker hvor den overordnede analysen viser at det er usikkert om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig. Vi trenger da mer tid for å gjøre en grundigere analyse. Kunder vil bli orientert underveis om fremdrift.

Hva som er en driftsmessig forsvarlig tilknytning er ikke entydig definert i dagens regelverk. Vi har utledet disse kriteriene som må være oppfylt for at en tilknytning er driftsmessig forsvarlig

Reservasjon av nettkapasitet

Kunder kan få reservert nettkapasitet når tilknytningen er vurdert til å være driftsmessig forsvarlig. Avtale om reservasjon av nettkapasitet gjøres mellom kunden og eier av nettet der kunden er koplet til strømnettet. I utgangspunktet fordeler Statnett kapasitet i transmisjonsnettet etter "først-til-mølla"-prinsippet. Med dette mener vi datoen for når kunden bestilte nettkapasitet. Dette gjelder både kunder som skal knytte seg til direkte i vårt nett, og nettselskaper som bestiller nettkapasitet på vegne av kunder som skal knytte seg til hos dem.

For reservasjon av nettkapasitet skiller vi mellom produksjon og forbruk:

 • Produksjon: Frist for utnyttelse av kapasitet er vanligvis to år, men kan justeres ut fra prosjektets kompleksitet. Vi anser at kapasiteten er utnyttet når byggingen av kundens anlegg er i gang.
 • Forbruk: Frist for utnyttelse av kapasitet er vanligvis ett år, men kan justeres ut fra prosjektets kompleksitet. Vi anser at kapasiteten er utnyttet når forbruksprosjektet er tilknyttet og har startet opp.

Dersom kapasiteten ikke blir utnyttet innen avtalt frist, faller kundens rettigheter bort og kapasiteten blir tilgjengelig for andre.

I de fleste tilfeller blir kundene tilknyttet i regional- eller distribusjonsnettet. Kundene inngår da tilknytningsavtale med andre nettselskap enn Statnett. Lokalt nettselskap må likevel avklare med Statnett om det er tilstrekkelig kapasitet i transmisjonsnettet til å knytte til den nye kunden. Når vi har avklart dette, vil lokal netteier få reservere kapasiteten og tildele kapasitet til sine kunder innen en fastsatt frist. Lokal netteier orienterer Statnett om hvem som blir tildelt kapasiteten og frist for utnyttelse.

Det kan ikke reserveres mer nettkapasitet enn det som er vurdert som driftsmessig forsvarlig i dagens nett. Unntaket er der det er inngått en avtale mellom nettselskap og kunde om utredning av tiltak for å øke kapasiteten. Kunden vil i så fall kunne reservere kapasitet med vilkår. Eksempelvis om at vi får konsesjon på nødvendig nettforsterkning.

Andre eksempel kan være at nettiltak er utløst av at flere produksjonsanlegg i et område ønsker nettilknytning, og tiltaket er kun samfunnsøkonomisk lønnsomt dersom det er sannsynlig at en viss andel av disse blir realisert. I slike tilfeller vil kundene få beskjed om dette. Kunden vil også få beskjed hvis vi underveis må avslutte prosjektet og søke dispensasjon fra tilknytningsplikten .

Hva skjer når det ikke er nettkapasitet?

Hvis det ikke er driftsmessig forsvarlig å knytte til kunden i eksisterende nett, er Statnett pliktig til å utrede tiltak (omtalt som "tilknytningsplikten"). Dette tar form av en konseptvalgutredning (KVU). Kunden må dekke sin forholdsmessige andel av utredningskostnadene som påløper.

Statnett vil da inngå avtale med kundene før utredningene starter. Selve utredningene skjer i dialog med kunden(e) og andre berørte netteiere. Normalt er det to faser med utredninger før konsesjonssøknad blir sendt. Hver fase har til hensikt å avklare og modne nettiltaket, hvor den første fasen er en grov vurdering av konseptuelle løsninger (systemløsning). I neste fase, frem til konsesjonssøknad, blir dette modnet slik at hva som er aktuelle anleggsløsninger blir klarlagt.

Eksempler på tidsbruk til konseptavklaring (første fase), etter at arbeidet med å inngå avtale er ferdig:

 • Enkel – 1-4 måneder: for eksempel økt transformeringskapasitet i eksisterende stasjoner
 • Mer omfattende - 6-12 måneder: for eksempel ny stasjon eller mindre ledningstiltak
 • Stor – for eksempel større ledningstiltak, krever myndighetsbehandling: 6-12 måneder i Statnett + 12-18 måneder til ekstern kvalitetssikring og myndighetsbehandling

Når utredningen er gjennomført, vil kunden bli orientert om resultatene. Utredningen identifiserer mulige løsninger, og rangerer dem ut fra forventet samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Statnett vil gå videre med tiltak hvis kunden ønsker det, og tilby avtale om koordinert prosjektgjennomføring.

Hvis ingen av de identifiserte tiltakene har en positiv samfunnsøkonomisk lønnsomhet, må Statnett søke dispensasjon fra tilknytningsplikten.

Dersom kunden ikke vil betale for utredningen, faller også Statnetts tilknytningsplikt bort. Selv om kunden er villig til å betale for utredningen, kan det være tilfeller der det er åpenbart at tiltaket ikke er samfunnsmessig rasjonelt. Da vil Statnett vurdere å søke unntak fra tilknytningsplikten. I slike tilfeller vil kundene få beskjed om dette.

Koordinert prosjektgjennomføring

Dersom kunden fremdeles ønsker tilknytning etter første fase er avklart, oppretter Statnett et gjennomføringsprosjekt. Avtalen med kunden blir oppdatert og vil spesifisere fremdriftsplan, forventet kostnad (inkludert eventuelt anleggsbidrag) og forutsetninger.

Tiltak i transmisjonsnettet er omfattende både ut fra planleggings- og gjennomføringstid og kostnader. Den nødvendige myndighetsbehandling (konsesjon), tar også normalt lang tid. Her er eksempler på hvor lang tid vi forventer fra første fase er ferdig frem til kunden kan knytte seg til:

 • Tiltak i driften: 1-12 måneder
 • Økt transformatorkapasitet: 2,5-4 år
 • Ny transformatorstasjon: 4-7 år
 • Ny kraftledning: 5-10 år

Prosjektgjennomføringen, etter konseptavklaringen er ferdig, deles normalt i tre faser. Første fase er å utrede nødvendig underlag for å kunne sende konsesjonssøknad. Det innebærer å vurdere ulike løsninger både teknisk og økonomisk, avgrenset til konseptet fra første fase. Neste fase etter konsesjonssøknad innebærer en mer detaljert prosjektering for å være i posisjon til å starte en anskaffelsesprosess, som er siste fasen i planleggingen. Etter dette starter bygging av nettanlegget.

Utredningene og planleggingen skjer i tett dialog med Kunden. Avtalen blir oppdatert mellom hver fase. Dersom kunden i løpet av denne perioden og fasene ikke ønsker å gå videre, eller ikke vil betale for utredningen, faller også Statnetts tilknytningsplikt bort.

Selv om kunden er villig til å betale for utredningen, kan det være tilfeller der det dukker opp ny informasjon som gjør at tiltaket åpenbart ikke lenger er samfunnsmessig rasjonelt. Da vil Statnett vurdere å søke unntak fra tilknytningsplikten. I slike tilfeller vil kundene få beskjed om dette.