Forenklet illustrasjon av stegene i prosessen for å få avklart nettkapasitet
Forenklet illustrasjon av stegene i prosessen for å få avklart nettkapasitet

Henvendelse fra kunden

Statnett gir først en bekreftelse på at vi har mottatt henvendelsen, og etterspør mer informasjon hvis det er nødvendig for å kunne vurdere saken.

Tidlig fase - veiledning: Noen henvender seg til Statnett tidlig i sitt eget prosjektløp, og trenger kun en overordnet og foreløpig veiledning. Det vil Statnett kunne gi i løpet av noen uker, basert på tilgjengelig informasjon og uten å gjøre analyser. Kunder betaler ikke for denne type veiledning.

Tidlig fase - utredning: I noen tilfeller er ikke kundens effektbehov og lokalisering konkretisert, og de ønsker å få utredet flere muligheter. Da kan nettselskapene velge å ta betalt for å gjøre en nettutredning, hvis kunder ønsker informasjon utover det vi kan gi uten å gjøre analyser

Vurdering av nettkapasitet

Når kundens effektbehov og lokalisering er rimelig avklart, må vi gjøre en analyse av om kundens bestilling er driftsmessig forsvarlig, vederlagsfritt. Eksempler på tidsbruk for selve analysen:

 • Enkle saker tar rundt 1-3 måneder
 • Vanskeligere saker kan ta opp mot 6 måneder. Denne tiden trenger vi hvis det ser ut til at tilknytning ikke er driftsmessig forsvarlig, og vi trenger mer tid til å utrede nøyere for å se om det likevel er mulig. Kunder vil bli orientert underveis om fremdriften.

Hva som er en driftsmessig forsvarlig tilknytning er ikke entydig definert i dagens regelverk. Vi har utledet disse kriteriene som må være oppfylt for at en tilknytning er driftsmessig forsvarlig

Avklart nettkapasitet

Hvis våre analyser viser at det er tilstrekkelig kapasitet i nettet, kan kunden reservere nettkapasitet. Kriteriene for fordeling av ledig nettkapasitet er beskrevet under. Hvis tilknytningen først kan skje etter at vi har en planlagt nettforsterkning på plass, vil kunden kunne reservere kapasitet med vilkår om at vi får konsesjon på nødvendig nettforsterkning.

Kunder tilknyttet Statnetts nettanlegg

I utgangspunktet tildeles nettkapasitet etter "først-til-mølla"-prinsippet. Med dette mener vi datoen for når kunden har fått avklart at tilknytningen er driftsmessig forsvarlig. For å få reservert kapasitet, må kunden inngå en avtale med Statnett. Avtalen regulerer blant annet størrelse på kapasiteten, krav til fremdrift og eventuell betaling.

For reservasjon av nettkapasitet skiller vi mellom produksjon og forbruk:

 • Produksjon: Frist for utnyttelse av kapasitet er vanligvis to år, men vil kunne justeres ut fra prosjektets kompleksitet. Vi anser at kapasiteten er utnyttet når byggingen av kundens anlegg er i gang.
 • Forbruk: Frist for utnyttelse av kapasitet er vanligvis ett år, men vil kunne justeres ut fra prosjektets kompleksitet. Vi anser at kapasiteten er utnyttet når forbruksprosjektet er tilkoblet og har startet opp.

Dersom kapasiteten ikke utnyttes innen avtalt frist, faller kundens rettigheter bort og kapasiteten blir tilgjengelig for andre

Kunder tilknyttet andre netteieres anlegg

I de fleste tilfeller blir kundene tilknyttet nettanleggene til netteier i regional- eller distribusjonsnettet. Kundene inngår da tilknytningsavtale med andre nettselskap enn Statnett. I disse tilfellene er det nettselskapet som gir tilknytning som har best forutsetninger for å vurdere hvem som bør få reservert kapasiteten først.

Lokalt nettselskap må likevel avklare med Statnett om det er tilstrekkelig kapasitet i transmisjonsnettet til å knytte til den nye kunden. Når Statnett har avklart om det er ledig kapasitet i transmisjonsnettet, kan lokal netteier tildele kapasitet til sine kunder. Lokal netteier orienterer Statnett om hvem som blir tildelt kapasiteten, og hvilken frist som settes.

Utrede tiltak

Hvis det viser seg at det blir behov for å utrede tiltak for å møte kundens behov, må Statnett utrede tiltak (konseptvalgsutredning), ofte i samarbeid med lokal netteier. Denne type analyse er nærmere omtalt under planer og analyser. Kunden må dekke sin forholdsmessige andel av utredningskostnadene. Les mer på NVE sine sider. Statnett vil derfor inngå avtale med kundene før utredningene starter. Selve utredningen skjer i dialog med kunder og andre berørte netteiere. Eksempler på tidsbruk til selve analysen, etter at arbeidet med å inngå avtale er ferdig:

 • Enkel: 1-4 måneder, kan for eksempel være økt transformeringskapasitet i eksisterende stasjon
 • Mer omfattende: 6-12 måneder, kan for eksempel være ny stasjon eller mindre ledningstiltak
 • Stor: krever myndighetsbehandling og kan ta opptil 6-12 måneder i Statnett i tillegg til 12-18 måneder ekstern kvalitetssikring og myndighetsbehandling

Gjennomføre tiltak

Det tar tid å planlegge og gjennomføre prosjekter på vårt nettnivå, herunder nødvendig myndighetsbehandling (konsesjon). Her er eksempler på hvor lang tid ulike tiltak kan ta, inkludert myndighetsbehandling:

 • Tiltak i driften: 1-12 måneder
 • Økt transformatorkapasitet: 2,5-4 år
 • Ny transformatorstasjon: 4-7 år
 • Ny kraftledning: 5-10 år

Alle nettselskap plikter å fastsette og kreve anleggsbidrag for nettinvesteringer som utløses av en eller flere kunder. Før denne datoen har nettselskapene i praksis ikke hatt anledning til å kreve anleggsbidrag i masket nett. Denne kostnaden vil komme i tillegg til den ordinære tariffen. Statnett vil inngå avtale med kundene før vi går videre med tiltaket.