Her gir vi en oversikt over de ulike stegene i prosessen. Nederst på siden finner dere også svar på ofte stilte spørsmål, skjema for å sende forespørsel om nettkapasitet og kontaktinformasjon.

 

1. Kontakt netteier og informerer om deres planer

Dere må kontakte netteier om behov for kapasitet i kraftsystemet. Hvis dere skal knytte dere til hos andre netteiere enn Statnett, skal den lokale netteieren henvende seg videre til Statnett på vegne av dere for å avklare kapasiteten i transmisjonsnettet.

Statnett har en kontaktperson per område for tilknytningssaker, se kontaktinfo nederst på denne siden.

I noen tilfeller er dere klare til å formelt søke om nettkapasitet, da kan dere gå til neste steg i denne prosessen. Dersom dere har ønske om veiledning i fasen før det blir aktuelt å formelt søke om nettkapasitet, kan dere be om veiledning. Forskjell på veiledning og formell søknad er at svaret Statnett gir er ulikt. Dere vil ikke motta svarbrev som gir mulighet til å bestille ledig kapasitet innen en frist på veiledningsstadiet. Vi oppfordrer dere til å ta kontakt med regional tilknytningsansvarlig hvis det er uklart om dere bør søke formelt eller kun be om veiledning.

Veiledende informasjon svarer på følgende spørsmål, uten å gi dere mulighet til å bestille kapasitet:

 • Ser det ut til å være kapasitet i eksisterende eller planlagt nett, eller blir det behov for å utrede og gjennomføre tiltak?
 • Hvilket tiltak er det eventuelt snakk om, hva er grove anslag på når nettiltaket kan være på plass, og hva det vil koste?

Vi ber dere benytte skjemaet for søknad om nettkapasitet (se nederst) og krysse av for "Veiledning" når dere henvender dere til oss. Når det er snakk om veiledning er det ikke nødvendig å fylle ut alle punkter, men så mye informasjon som mulig. Det gjør det enklere for oss å forstå deres behov.

Illustrasjon - hvem skal kontakte Statnett. Direkte kunder i vårt nett tar direkte kontakt med oss, lokale netteiere tar kontakt på vegne av sine kunder.
Direkte kunder i vårt nett tar direkte kontakt med oss, lokale netteiere tar kontakt på vegne av sine kunder.

2. Dere søker om kapasitet i transmisjonsnettet

For å kunne søke om nettkapasitet i transmisjonsnettet må prosjekt deres være modent nok og alle de obligatoriske feltene i søknadsskjema må være fylt ut.

Vi vil vite følgende for å gjøre en kapasitetsvurdering:

 • Kontaktinformasjon til kunden og evt. netteier som søker på vegne av kunden
 • Type produksjon eller forbruk (vindkraft, datasenter, …)
 • Anleggets beliggenhet
 • Tilknytningspunkt og spenningsnivå
 • Ønsket makseffekt i MW og informasjon om eventuell opptrappingsplan og variasjoner over året
 • Kort beskrivelse av planene, inkludert fremdriftsplan og milepæler :
  • Konsesjonspliktige anlegg og tilhørende myndighetsprosesser:
   • Kundens egne anlegg – både produksjonsanlegg og nettanlegg
   • Øvrige nettanlegg, for eksempel i regionalnettet
  • Forventet tidspunkt for investeringsbeslutning og oppstart
  • Annen relevant informasjon

Skjemaet (se nederst på siden) merkes med "Forespørsel" og sendes til firmapost@statnett.no, med kopi til regionalt tilknytningsansvarlig i Statnett. Dersom dere har inngått nettavtale med Statnett på tidligere tidspunkt ber vi om at det refereres til den og tidligere avklart kapasitet.

Netteier som søker på vegne av sine kunder må også gi Statnett nødvendig tilleggsinformasjon:

 • Hvilken utvikling i forbruk og produksjon i området skal vi legge til grunn i analysen?
 • Hva er status på planlagt nettutvikling i området som kan påvirke belastingen på våre anlegg?
 • Hvilket tilknytningspunkt mot transmisjonsnettet vil kapasiteten øke og hvor mye forventes økt i forhold til eksisterende nettavtale.

Statnett har tilgang på en del av denne informasjonen, men ikke alt. Ofte er det hensiktsmessig med et kort møte eller telefonsamtale for å diskutere analyseforutsetninger og avtale utveksling av nødvendig informasjon.

Kundene sender formell forespørsel om nettkapasitet ved å sende inn skjemaet merket "Forespørsel".
Kundene sender formell forespørsel om nettkapasitet ved å sende inn skjemaet merket "Forespørsel".

3. Statnett vurderer kapasitet i transmisjonsnettet

Statnett må gjøre en analyse av kraftsystemet for å kunne svare ut om det er kapasitet til å koble til det omsøkte volumet i eksisterende nett. Dere betaler ikke for denne analysen. Kriteriene som brukes i analysen er nærmere forklart nederst på denne siden under "Ofte stilte spørsmål".

Statnett forventer å kunne svare dere innen 1-3 måneder etter vi har fått tilsendt all nødvendig informasjon. I noen tilfeller er forholdene mer sammensatt og analysen kan kreve noe lenger tid. Dette gjelder for eksempel i tilfeller der det er usikkert om tilknytningen krever nettiltak eller ikke. Dere vil bli orientert underveis om fremdrift.

Videre prosess avhenger av om det er ledig kapasitet, eller om det er behov for nettiltak.

4. Ved ledig kapasitet får dere tilbud om å bestille nettkapasitet innen en gitt frist

Hvis analysen viser at det er ledig kapasitet, får dere et svarbrev med bekreftelse om at den forespurte kapasiteten er reservert.  Innen en gitt frist må dere bestille den forespurte nettkapasiteten. Bestillingen bekrefter dermed deres behov og kapasiteten reserveres videre, og blir ikke frigitt til andre kunder.

På dette stadiet er det fortsatt flere steg på veien frem til nettilknytningen. Netteiere som søker på vegne av sine kunder har ansvaret for å sette frister til sine kunder og vurdere om det er riktig å holde av plass i transmisjonsnettet på vegne av dem. Det kan være ulik praksis fra netteier til netteier.

For å få status som bestilt, må Statnett få skriftlig tilbakemelding innen fristen. Skjemaet oppdateres med eventuelle endringer, og sendes på nytt til Statnett, merket "Bestilling".

 • Direkte kunder får en frist på tre måneder, og neste steg bli å inngå eller oppdatere nettavtale når det nærmer seg idriftsettelse.
 • Netteiere som søker på vegne av sine kunder får frist på seks måneder, siden de har behov for å inngå egne avtaler mellom seg og kunden i tillegg til avtalen med Statnett.

Hvis vi ikke mottar tilbakemelding innen fristen, opphører reservasjonen og kapasiteten gjøres tilgjengelig i markedet for andre kunder. Dere kan eventuelt søke på nytt etter fristens utløp.   

I skjemaet ber vi dere oppgi en fremdriftsplan. Dersom framdriften i deres prosjekt uteblir, med den følge at den reserverte kapasiteten ikke lenger forventes å bli tatt i bruk som planlagt, vil Statnett gå i dialog med dere. Kapasitet i nettet er i mange området høyt etterspurt og ettersom det kan være andre kunder som venter på kapasitet har Statnett en rett til eventuelt å opphøre reservasjonen til kunden med det forsinkede prosjektet.

Kundene bestiller ledig kapasitet ved å sende inn skjema merket "Bestilling" innen en gitt frist.
Kundene bestiller ledig kapasitet ved å sende inn skjema merket "Bestilling" innen en gitt frist.

5. Bestilt kapasitet følges opp gjennom avtaler med de respektive netteiere

Dere vil motta svarbrev med bekreftelse om at bestillingen er mottatt og at vi anser kapasiteten som reservert. Dialog og rapportering om deres framdrift følges opp og legges til grunn for videre reservasjon. Dersom dere har søkt om kapasitet hos en annen netteier følger Statnett opp framdriften via netteieren. Når dere er tilknyttet, reguleres retten til nettkapasitet i nettavtalen. Nettavtale med Statnett blir vanligvis inngått noen måneder før idriftsettelse.

6. Ved behov for nettiltak vil dere få tilbud om å inngå avtale om utredning

Hvis det ikke er driftsmessig forsvarlig å knytte dere til i eksisterende nett, vil dere få et svarbrev om at det er behov for nettiltak. Statnett må da eventuelt utrede og gjennomføre nettiltak for at dere skal kunne knytte dere til. Dere må dekke deres forholdsmessige andel av utredningskostnadene som påløper. Statnett vil gi veiledende informasjon om hva slags tiltak vi antar blir nødvendig, med et grovt anslag på kostnader og tidsplan. Dere må deretter ta stilling til om de ønsker å gå videre. I tabellen under er det vist eksempler på tid for å få gjennomført utredninger, men dette kan variere fra sak til sak.

 

Konseptvalgutredning 

Utrede og gjennomføre tiltak 

Økt transformatorkapasitet 

1-4 måneder 

3-4 år 

Ny transformatorstasjon 

6-12 måneder 

5-10 år* 

Ny kraftledning 

6-12 måneder (+ 12-18 måneder ekstern kvalitetssikring og myndighetsbehandling) 

 

5-10 år 

*Ledetid for ny transformatorstasjon kan variere mye på grunn av avhengigheter i eksisterende kraftsystem og planlagt nettutvikling i regionen.

Vi vil være i dialog med dere om forventet tidsplan for å knytte til deres prosjekt.

Dere må inngå avtale med Statnett før eventuelt selve utredningen starter. For å formelt be om utredning av tiltak, må dere sende oss samme skjema som tidligere, merket med "Ønske om utredning". Skjemaet oppdateres hvis det er informasjon som er ny eller endret siden forrige gang skjemaet ble sendt inn. Dere vil motta bekreftelse på mottatt forespørsel om utredninger og avtaler.

Merk at det kan ta noe tid fra dere bestiller videre utredninger og avtaler til vi er klare til å sette i gang. Hvor lang tid det tar vil avhenge av hvor mange utredninger og prosjekter vi jobber med. 

Statnett må vurdere utredningens omfang for riktig sammensetning av analyseteam. Basert på deres behov for tilknytningsdato og kompleksitet kan Statnett gi en indikasjon på når utredningen kan starte, hvor lang tid vi forventer at den vil ta, og et grovt anslag på forventet kostnad. Dere vil få utkast til avtale om konseptvalgutredning til gjennomlesing før signering.

Utredningene og planleggingen skjer i tett dialog med dere. Avtalen blir oppdatert mellom hver fase. Dersom dere på et tidspunkt ikke ønsker å gå videre, eller ikke vil betale for utredningen, mister dere kapasiteten i tiltaket som vurderes, og tilknytningsplikten for dere som kunde opphører. Det kan være at utredningen avbrytes, eller den fortsetter og andre kunder får anledning til å reservere kapasitet etter inngått avtale.

Følgende avtaler blir nødvendige for å få gjennomført nettiltak, før inngåelse av nettavtale:

 • Avtale om konseptvalgutredning: Første fase etter avtaleinngåelse kalles konseptvalgutredning (KVU) og er en analyse av konseptuelle løsninger (systemløsning) som resulterer i et valgt konsept – konseptvalg.
 • Avtale om koordinert prosjektutvikling: Etter konseptvalg er tatt og forankret med kunden for videre utvikling – opprettes et nettutbyggingsprosjekt. Fasen innebærer å utrede nødvendig underlag for å kunne sende konsesjonssøknad. Det innebærer også å vurdere ulike løsninger både teknisk og økonomisk, avgrenset til konseptet fra første fase. Etter at konsesjonssøknad er sendt, går prosjektet over til å prosjektere løsning opp til riktig nivå slik at anskaffelsesprosessen kan starte.
 • Avtale om anleggsbidrag: Avtalen inngås før Statnett tar beslutning om byggestart og kontrakter inngås. Avtalen omfatter hele byggefasen.
Kunde bestiller videre utredninger ved å sende inn skjema merket "Ønske om utredninger".
Kunde bestiller videre utredninger ved å sende inn skjema merket "Ønske om utredninger".
Norgeskart som viser hvilke områder de ulike tilknytningsansvarlige i Statnett har ansvar for.
Kart over Norge som viser hvilke områder de ulike tilknytningsansvarlige i Statnett har ansvar for.