-Vi er glade for å ha fått denne endelige avklaringen i saken, slik at vi vet hvor mastene skal plasseres også i dette området, sier prosjektleder Steinar Bygdås i Statnett.

 

I Olje- og energidepartementets konsesjonsvedtak for kraftledningen Sima-Samnanger fra juli i 2010, heter det om kulturminner: "Kulturminnelovens bestemmelser om automatisk fredete kulturminner skal legges til grunn i gjennomføringsfasen. Dette gjelder både undersøkelser forut for igangsetting(§ 9) og av eventuelle funn som fremkommer etter igangsetting av tiltaket (§ 8). Det forutsettes at lovens krav til dispensasjon blir fulgt dersom det er konkret konflikt med automatsk fredete kulturminner. Der hvor det er identifisert direkte konflikt med fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer må det vurderes justeringer av traseen for å redusere de negative konsekvensene i størst mulig grad. Kulturminnemyndighetene må involveres i god tid slik at det er mulig å gi korrekte faglige innspill og anbefalinger i planleggingsfasen."

 

Statnett har i tråd med konsesjonsvedtaket hatt en nær dialog med kulturminnemyndighetene, og nå er den siste delstrekningen endelig avklart.

 

–Kulturminner er et viktig hensyn å ta når vi planlegger og bygger kraftledninger. Den endelige traséen blir gjennom konsesjonsprosessen en tilpasning også ut fra mange hensyn i tillegg til kulturminner, slik som for eksempel landskap, dyre- og fugleliv, vegetasjon, turisme, friluftsliv og driftssikkerhet, sier Bygdås.

 

Mastene blir ikke plassert slik at de kommer i direkte berøring med det enkelte kulturminnet, men vil påvirke totalopplevelsen av området.

 

Miljøverndepartementet begrunner sitt vedtak med at "det omsøkte tiltaket er av en slik samfunnsmessig karakter at kulturminnehensynene må vike. Det er lagt vekt på at en omlegging av linjen vil innebære en betydelig sikkerhetsmessig og driftsmessig risiko. Det avgjørende for departementet er at de positive endringene for opplevelsen av kulturminnene, ved en flytting av linjen lenger mot sør, ikke oppveies av de negative konsekvensene av omlegging av linjen ved Dyraneseidet."